A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam jofi

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Tokkondirde
Teppere Teppere Teppe
Tele Tele Teleeji
Taɓɓe taɓɓere taɓɓe
Taarodde Taarodde Taaroɗɗe
Tirde
Taƴtude
Tallaade
Teɓɓaade
Tamde
Taggude
Tiinde Tiinde Tiiɗe
Timmoode Timmoode Timmooɗe
Toɓɓugol Toɓɓugol Toɓɓuli
Tufnde Tufnde Tufɗe
Tonndu Tonndu Toni
Tuutere Tuutaande Tuutaaɗe
Takkere Takkere Takke
Tamaroowi Tamaroowi Tamarooje
Tengaade Tengaade Tengaaɗe
Takkorgol Takkorgol Takkorɗe
Tugawal Tugawal Tugaaje
Tame Tame Tameeji
Teeɓtaade
Tamde
Too
Tergal Tergal Terɗe
Tolno Tolno Tolnooji
Tonndu Tonndu Toni
talliiɗo talliiɗo talliiɓe
talliiɓe talliiɗo talliiɓe
tallotooɗo tallotooɗo tallotooɓe
tallotooɓe tallotooɗo tallotooɓe
tallorgal tallorgal tallorɗe
tallorɗe tallorgal tallorɗe
tallere tallere talle
talle tallere talle
Tafde
tafoowo tafoowo tafooɓe
tafooɓe tafoowo tafooɓe
tafɗo tafɗo tafɓe
tafɓe tafɗo tafɓe
tafirgal tafirgal tafirɗe
tafirɗe tafirgal tafirɗe
tafgol tafgol tafli
tafannde tafannde tafanɗe
tafanɗe tafannde tafanɗe
Tigi
Taƴde
Teetde
Tinde
Teddude
Timmude
tinoowo tinoowo tinooɓe
tinooɓe tinoowo tinooɓe
tinɗo tinɗo tinɓe
tinɓe tinɗo tinɓe
tingol tingol tinli
Tutaade
Tufde
Tati
Taataade
Taatde
Turde
Tekkude
Teewu Teewu Tebbuuli
Tal
Tottude
Tonngude
Takkude
takkoowo takkoowo takkooɓe
takkooɓe takkoowo takkooɓe
takkuɗo takkuɗo takkuɓe
takkuɓe takkuɗo takkuɓe
takkal takkal takke
takke takkal takke
takkugol takkugol takkuli

0 of 1