A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam jofi

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Ndiyam Ndiyam Diƴƴe
Ñiiɓde
Ngesa Ngesa Gese
Ñiiri Ñiiri Ñiheele
Ñiiwa Ñiiwa Ñiibe
Nguugu Nguugu Guugi
Newre Newre Newe
Ñiire Ñiire Ñiiƴe
Nagge Nagge Nayi
Ngooroondi Ngooroondi Goorooɗi
Nooroo Nooroo Noorooji
Ngabu Ngabu Gabi
Njamala Njamala Jamali
Ndamndi Ndamndi Damɗi
Nammaadi Nammaadi Nammaade
Ñebbe Ñewre Ñebbe
Njinndaangu Njinndaangu Jinndaaɗi
Ñekkude
Ndeemiri ndi
Ñawu Ñawu Ñabbuuli
Ñawndugol Ñawndugol Ñawnduli
Ñemammbo Ñemammbo Ñemammbooji
Nofuru Nofuru Noppi
Nande
Ngaandi Ngaandi ....
Nadorde Nadorde Nadorɗe
Naange Naange Naangeeji
Ñawu Ñawu Ñabbuuli
Nawde
Nootaade
Ñorgo Ñorgo Ñor......
Ñallude
Nanngude
Ñittaade Ñittere Ñitte
Ndaw Ndaw Ndawuuji
Ñaalde Ñaalde Ñaale
Njabeeri Njabeeri njabeeje
Ñaalde
Noddude
Neene Neene Neene en
Neɗɗo Neɗɗo Yimɓe
Ndamndi Ndamndi Damɗi
Ngeɗu Ngeɗu
Ngeraagu Ngeraagu
Ñuuñu Ñuuñu Ñuuƴi
Ngatamaare Ngatamaare
Ñeeño Ñeeño Ñeeñɓe
Ñakkaade
Naane
Ngel
Ngal
Ngu
Ndi
Nde
Ndu
Nem
Nafde
Nefde
Naamndaade
Ñaamde
Najde
Nay
Naale Naale
Natal Natal Nate
Noon
Ngelooba Ngelooba Gelooɗi
Nattude
Naatde
nawoowo nawoowo nawooɓe
nawooɓe nawoowo nawooɓe
nawɗo nawɗo nawɓe
nawɓe nawɗo nawɓe
Njeslaare Njeslaare
Naasaande Naasaande

0 of 1