A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam fini

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Faɗo Faɗo Paɗe
Foobre Foobre Pooɓe
Fooyre Fooyre Pooye
Ficcude
Foflaade
Faarnaade
Fawre Fawre Pawe
Feɗeendu Feɗeendu Peɗeeli
Fowru Fowru Pobbi
Fonngo Fonngo Pawle
Follere Follere Polle
Feeraade
Foɗɗere Foɗɗere Poɗɗe
Ferlaade
Firde
Firde
Fiyde
Fettude
Fiicaade
Fuybaade
Feggere Feggere Pegge
Faandu Faandu Paali
Fecitere Fecitere Pecitte
Fuurno Fuurno Fuurnooji
Finde
Fijde
Firde Firde Pille
Firde
firde
Foɗɗere Foɗɗere Piɗɗe
Fayannde Fayannde Payanɗe
FULKURU Fulkuru Pulki
Feraade
Ferde
Funndu Funndu Punndi
Feecde
FUKAARU Fukaaru Pukaaji
focco Focco pocce
Fijo Fijirde Pijirlooji
Faaɓru Faaɓru Paaɓi
Firndilde Firndilde pirndille
Fenndude

0 of 1