A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam fini

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Faɗo Faɗo Paɗe
Foobre Foobre Pooɓe
Fooyre Fooyre Pooye
Ficcude
Foflaade
Faarnaade
Fawre Fawre Pawe
Feɗeendu Feɗeendu Peɗeeli
Fowru Fowru Pobbi
Fonngo Fonngo Pawle
Follere Follere Polle
Feeraade
Ferlaade
Firde
Firde
Fiyde
Fettude
Fiicaade
Fuybaade
Feggere Feggere Pegge
Faandu Faandu Paali
Fecitere Fecitere Pecitte
Fuurno Fuurno Fuurnooji
Finde
Fijde
Firde Firde Pille
Firde
firde
Foɗɗere Foɗɗere Poɗɗe
Fayannde Fayannde Payanɗe
FULKURU Fulkuru Pulki
Feraade
Ferde
Feecde
FUKAARU Fukaaru Pukaaji
focco Focco pocce
Fijo Fijirde Pijirlooji
Faaɓru Faaɓru Paaɓi
Firndilde Firndilde pirndille
Fenndude
Firloyaade
Foomnaade
Fukkude
fiyooɓe piyoowo fiyooɓe
fiyɓe piyɗo fiyɓe
fiyannde fiyannde piyanɗe
Fannu Fannu Fannuuji
Funaade
Feŋde
Faddaade
Falde
Feewnude
Fetel Fetel Petelaaji
Fettude
Farde Farde pare
Fasde
Foloŋtoŋru
Fodde
Fotde
Foondu Foondu Pooli
fettooɓe pettoowo fettooɓe
fettuɓe pettuɗo fettuɓe
fettannde fettannde pettanɗe
fodooɓe podoowo fodooɓe
fodɓe podɗo fodɓe
fodannde fodannde podanɗe
fodooɓe podoowo fodooɓe
fenndooɓe penndoowo fenndooɓe
fennduɓe pennduɗo fennduɓe
fenndannde fenndannde penndanɗe

0 of 1