Firlito baɗal Gollal : aamde

Timmuɗe

Timmungal tataɓal daande baɗowal

 • Mi aamii
 • A aamii
 • O aamii
 • En ngaamii
 • Min ngaamii
 • On ngaamii
 • Ɓe ngaamii

Timmungal ɗimmal daande baɗowal

 • Ngaam-mi / Miin aami / Mbeɗe aami
 • Ngaam-ɗaa / Aan aami / Aɗa aami
 • O aami / Kaŋko aami / Ombo aami
 • Ngaam-ɗen / Enen ngaami / Eɗen ngaami
 • Min ngaami / Minen ngaami / Emin ngaami
 • Ngaam-ɗon / Onon ngaami / Oɗon ngaami
 • Ɓe ngaami / Kamɓe ngaami / Eɓe ngaami

Timmungal gadanal daande baɗowal

 • Mi aam
 • A aam
 • O aam
 • En ngaam
 • Min ngaam
 • On ngaam
 • Ɓe ngaam

Jogorɗe

Jogorngal nayaɓal daande baɗowal

 • Miin aamata
 • Aan aamata
 • Kaŋko aamata
 • Enen ngaamata
 • Minen ngaamata
 • Onon ngaamata
 • Kamɓe ngaamata

Jogorngal tataɓal daande baɗowal

 • Mi aamat
 • A aamat
 • O aamat
 • En ngaamat
 • Min ngaamat
 • On ngaamat
 • Ɓe ngaamat

Jogorngal ɗimmal daande baɗowal

 • Mi aama
 • ngaamaa
 • O aama
 • ngaamen
 • Min ngaama
 • ngaamon
 • Ɓe ngaama

Jogorngal gadanal daande baɗowal

 • Yo mi aam
 • Yo a aam
 • Yo o aam
 • Yo en ngaam
 • Yo min ngaam
 • Yo on ngaam
 • Yo ɓe ngaam

Inɗe

Mbele ɗee inɗe ina ngoodi?

gaamoowo - aamooɓe - gaamɗo - aamɓe - gaamirgal - gaamirɗe - gaamal - gaame - gaamgol - gaamli - gaamol - gaami - ngaamdi - ngaamri - gaamɗi - aamannde - gaamanɗe - aamoore - gaamooje - aamo - gaame - aamre - gaame - ekn...

Mdele ɗee baɗe ina kuwtoree?

aamtude - aamdude - aamnude - aamkinde - aamirde - aamoyde - aamande - aamondirde - aamorde - aamtidde - aamtinde - aamtikinde - aamtirde - aamtoyde - aamtande - aamtondirde - aamtorde - aamdinde - aamdikinde - aamdirde - aamdoyde - aamdande - aamdondirde - aamdorde - aamnikinde - aamnirde - aamnoyde - aamnande - aamnondirde - aamnorde - aamkinirde - aamkinoyde - aamkinande - aamkinondirde - aamkinorde - aamiroyde - aamirande - aamirondirde - aamirorde - aamoyande - aamoyondirde - aamoyorde - aamanondirde - aamanorde - aamondirorde - ekn...


Pelle inɗe

Mbele ɗee inɗe ina ngoodi?

gaamoowo o - ngaamooba ba - ngaamoori ndi - gaamowol ngol - ngaamooka ka - ngaamooki ki - ngaamooru ndu - gaamokal kal - gaamowal ngal - gaamowel ngel - ngaamoongo ngo - ngaamoore nde - ngaamoongu ngu - ngaamoonge nge - ngaamowum ɗum - ngaamowam ɗam - aamooɓe ɓe - gaamooɗe ɗe - gaamooɗi ɗi - ngaamokon kon - ngaamba ba - ngaamndi ndi - gaamngol ngol - ngaamka ka - ngaamki ki - ngaamndu ndu - gaamkal kal - gaamngal ngal - gaamngel ngel - ngaamngo ngo - ngaamnde nde - ngaamngu ngu - ngaamnge nge - ngaamɗum ɗum - ngaamɗam ɗam - aamɓe ɓe - gaamɗe ɗe - gaamɗi ɗi - ngaamkon kon -