u

Firlito baɗal Gollal : wertude

Timmuɗe

Timmungal tataɓal daande baɗowal

 • Mi wertii
 • A wertii
 • O wertii
 • En mbertii
 • Min mbertii
 • On mbertii
 • Ɓe mbertii

Timmungal ɗimmal daande baɗowal

 • Mbertu-mi / Miin werti / Mbeɗe werti
 • Mbertu-ɗaa / Aan werti / Aɗa werti
 • O werti / Kaŋko werti / Ombo werti
 • Mbertu-ɗen / Enen mberti / Eɗen mberti
 • Min mberti / Minen mberti / Emin mberti
 • Mbertu-ɗon / Onon mberti / Oɗon mberti
 • Ɓe mberti / Kamɓe mberti / Eɓe mberti

Timmungal gadanal daande baɗowal

 • Mi wertu
 • A wertu
 • O wertu
 • En mbertu
 • Min mbertu
 • On mbertu
 • Ɓe mbertu

Jogorɗe

Jogorngal nayaɓal daande baɗowal

 • Miin wertata
 • Aan wertata
 • Kaŋko wertata
 • Enen mbertata
 • Minen mbertata
 • Onon mbertata
 • Kamɓe mbertata

Jogorngal tataɓal daande baɗowal

 • Mi wertat
 • A wertat
 • O wertat
 • En mbertat
 • Min mbertat
 • On mbertat
 • Ɓe mbertat

Jogorngal ɗimmal daande baɗowal

 • Mi werta
 • mbertaa
 • O werta
 • mberten
 • Min mberta
 • mberton
 • Ɓe mberta

Jogorngal gadanal daande baɗowal

 • Yo mi wertu
 • Yo a wertu
 • Yo o wertu
 • Yo en mbertu
 • Yo min mbertu
 • Yo on mbertu
 • Yo ɓe mbertu

Inɗe

Mbele ɗee inɗe ina ngoodi?

bertoowo - wertooɓe - bertuɗo - wertuɓe - bertirgal - bertirɗe - bertal - berte - bertugol - bertuli - bertol - berti - mbertidi - mbertiri - bertiɗi - wertannde - bertanɗe - wertoore - bertooje - werto - berte - wertere - berte - ekn...

Mdele ɗee baɗe ina kuwtoree?

wertitde - wertidde - wertinde - wertikinde - wertirde - wertoyde - wertande - wertondirde - wertorde - wertitidde - wertitinde - wertitikinde - wertitirde - wertitoyde - wertitande - wertitondirde - wertitorde - wertdinde - wertdikinde - wertdirde - wertdoyde - wertdande - wertdondirde - wertdorde - wertnikinde - wertnirde - wertnoyde - wertnande - wertnondirde - wertnorde - wertkinirde - wertkinoyde - wertkinande - wertkinondirde - wertkinorde - wertiroyde - wertirande - wertirondirde - wertirorde - wertoyande - wertoyondirde - wertoyorde - wertanondirde - wertanorde - wertondirorde - ekn...


Pelle inɗe

Mbele ɗee inɗe ina ngoodi?

bertoowo o - mbertooba ba - mbertoori ndi - bertowol ngol - mbertooka ka - mbertooki ki - mbertooru ndu - bertokal kal - bertowal ngal - bertowel ngel - mbertoongo ngo - mbertoore nde - mbertoongu ngu - mbertoonge nge - mbertowum ɗum - mbertowam ɗam - wertooɓe ɓe - bertooɗe ɗe - bertooɗi ɗi - mbertokon kon - mbertba ba - mbertndi ndi - bertngol ngol - mbertka ka - mbertki ki - mbertndu ndu - bertkal kal - bertngal ngal - bertngel ngel - mbertngo ngo - mbertnde nde - mbertngu ngu - mbertnge nge - mbertɗum ɗum - mbertɗam ɗam - wertɓe ɓe - bertɗe ɗe - bertɗi ɗi - mbertkon kon -