Cifti dakmuɗi

Ɓeydu Ciftol kesol

Siftanam ɗoo:

Sagataaɓe tato ina mbaalda, ina ñalda, memondirtaa

Siftanam ɗoo:

Kum-mi ndamndam nder suudu waare mum yalti boowal.

Siftanam ɗoo:

Daɓɓel heewa wutteeji

Siftanam ɗoo:

So ese wiyii ma yo a mahan ɗum suudu nebam, ko mnyataa ɗum?

Siftanam ɗoo:

Gertogalam fergitii yantoyi makka

Siftanam ɗoo:

Ɓota pirilla ba paralla ba diwi leydi ba jaasi asamaan

Siftanam ɗoo:

Teewu keccu kaaloowu

Siftanam ɗoo:

So nagge am ina ooroya mi seŋta gallaaɗi ɗi, so joftii mi seŋa ɗi

Siftanam ɗoo:

Juuti juuti alaa mbeelu!

Siftanam ɗoo:

Kaawam daɓɓo waawi kaawam njoolo

Siftanam ɗoo:

Ko niini ko, ko naani ko.

Siftanam ɗoo:

Mbeɗe yaha ko ƴeewataa mi!

Siftanam ɗoo:

Njah-mi galle kaawam en taw-mi ɓe ina kippii ɓe ina ngajjii

Siftanam ɗoo:

Ñaangel boɗewel nder maayo

Siftanam ɗoo:

Kore kippiti Kore!

Siftanam ɗoo:

Noddaaka nootii

Siftanam ɗoo:

Daɓɓel heewa wulaango

Siftanam ɗoo:

Sira ina yaha kette ina caama

1 of 1