Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Gite

Ko woni yeeso daɗaani gite

Faayiida

Yahde haa hoya ɓuri jooɗaade haa hoya

Gite

Mo suusaa gite fotaani huttude hoore

Jinngere

So Alla foɓɓaniima leewo-ɗaa

Mbiru

Mbiru caggal lammba.

Kulol Geno

Ko neɗɗo suusi Geno fof e ceeɗu, so ndunngu arii maa huldu ɗum digaali.

Keñe

Ina laɓɓinoo ina riiɗa, heppu tan kono gasnaani taw huwde

Alla

Gaawɗo muudo soñi muudo, hay so tikkanaani Alla ne, weltaaki

Towde

So aduna towiima, tow bannde en.

Ŋari

Bonde ŋari ɓuri maayrude cukaagu

Majjikinaade

Findinde ɗaaniiɗo ɓuri findinde ɗaankiniiɗo.

Muñal

Muñal woni afo ngalu

Heblo

Hiraande ñaametee ko jamma kono fewjetee ko ñalawma.

Maayɗo

Ɗo maayɗo fiyetee, ñawɗo fotaani ɗoon ɓaɗo

Wumɓe

So yiyooɓe ndubbondirii e gitte maataw ɓe namndaaki wumɓe.

Ndonu

So neɗɗo woowii ronde, so yiyii ɗaaniiɗo sikkata ko maayɗo.

Hoolaaki Hoore mum

Ngel heptinaa woyi, won ko soomnoo ko wanaano jam.

Ndiyam

Ndiyam ɓolam lammataa.

Moofti

Hul ko ese resi.

Ɓurteende

Faabru wiyi ko ndiyam, kono wanaa pasɗam.