Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Alla

Gaawɗo muudo soñi muudo, hay so tikkanaani Alla ne, weltaaki

Mbeewa

Weli mbeewa metti mbeewa, nagge ɓuri ɗum ɓirannde.

Ñamri

Ñamri mbaɗndi gite ina metti ñaamde

Nokkuɗo

Nokkuɗo fof ko e hunuko mum fayni

Gacce

Woto mawɗo ŋat waare, ruɗtoo ŋata gacce.

Yawre

Mbo yawi dabare tawata ko dabbaani heen.

Haaju

Haaju woppantee haaju.

Ndiyam

Ndiyam ɓolam lammataa.

Sagataaɓe

So sagataaɓe tato mbiyii ina njagga e laaci mbeewa, maa wood heen mo heɓaani.

Piɓle

Goƴiiɗo piɓle, woto roondo gaccungol.

Suwaa

Mo suwaa maayde, tagdaaka.

Tuma

Jamma jamma accaa ceeɗu

Teddungal

Teddngal daasetaake roondete.

Nde yonti

So aɗa moja suka ɗaccu haa jaangee.

Salaade aadi

Salaade aadi ɓuri firtude aadi.

Laamu

Fuunti laamii, ɓuri felli laamii.

Lancal

Mo lanci fof tekkina bannge mum.

Baawal

So faaɓru ene waawi ndiyam hoto hollu liingu.

Bewre

So ullundu haarii, wiyata ko gaɗa doombru ina luuɓi.

Majjikinaade

Findinde ɗaaniiɗo ɓuri findinde ɗaankiniiɗo.