Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Ɓiɗɗo

Dokkuɗoma ɓiɗɗo oon añaani yi’dema.

Jeyaaɗo

Jeyaaɗo jeyaa ko roondii.

Dewgal

So dewgal humaama e reedu, ɓiɗɗo ena waawi dañeede heen, waɗde ko haalaa dañete ɗoon.

Towde

So aduna towiima, tow bannde en.

Cubballo

So cubballo wostiima laana mum mbabba, ombo dañi ñande heen haaju mawɗo.

Ndonu

So neɗɗo woowii ronde, so yiyii ɗaaniiɗo sikkata ko maayɗo.

Jinngere

Mo Alla jinngani tampaani.

Hakkillaaji

So hakkillaaji cippirii goonga yalta.

Ruuɗtaade

So a roŋkii anndude to pay-ɗaa, ruuɗto to ngummino-ɗaa.

Ndiyam

Ndiyam ɓolam lammataa.

Heblo

Hiraande ñaametee ko jamma kono fewjetee ko ñalawma.

Naange

Hooynotooɓe naange potaa duñondirde

Maayɗo

Ɗo maayɗo fiyetee, ñawɗo fotaani ɗoon ɓaɗo

Fawre

Cakkuɗo anndaa ko fawantee.

Baawal

Ɗaccu kuudi e junngo ɓesɗo.

Gite

Ko woni yeeso daɗaani gite

Nguli

Jiiriiɗo gulngal, ɓuuɓna ɓolal.

Waawde

So aɗa wallee, waaw!

Ngelooba

Ɗo ngelooba ñaamata ɗoo, mbeewa ina sooynoo kono heɓataa.

Ñohre

So ñohre yulii tiba ñukindiiɗo nana.