Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Kaangaaɗo

Mo jali kaangaaɗo, ɓooyaani ko yiyi ɗum.

Gite

Ko woni yeeso daɗaani gite

Jaawondiral

Wonaa conndi kala muuɗee.

Gite

So gite colaama mbaɗaama e ñorgo, ko ina ndaaree dañaama.

Heege

So heege haɗii mawɗo amde woppataa ɗum jooɗaade.

Ndiyam

Ndiyam ɓolam lammataa.

Salaade aadi

Salaade aadi ɓuri firtude aadi.

Majjikinaade

Findinde ɗaaniiɗo ɓuri findinde ɗaankiniiɗo.

Hoddiiɓe

Hoɗdiiɓe arondiroo-ɓe ɓuri hoɗdii-ɓe warondiroo-ɓe.

Hakkillaaji

So hakkillaaji cippirii goonga yalta.

Woyndu

So miijo asii woyndu, maa hakkille turo ƴooga.

Nguttu

Mboombri ɗokkiri fotaa salade gorko jom teeleende

Maayɗo

Ɗo maayɗo fiyetee, ñawɗo fotaani ɗoon ɓaɗo

Waawde

So aɗa wallee, waaw!

Hoore mum

So dene mbaɗaama e jayngol, mbo woni fof woya hoore muuɗum.

Ndiyam

Ɗeɗɗiiɗo ndiyam weeɓaani faabaade.

Jaɓde

Yeddi colɗo fof ko moosa.

Nguli

Jiiriiɗo gulngal, ɓuuɓna ɓolal.

Rawaandu

So rawaandu wofaani, ŋuuraani,laaci mum yaɓɓee.

Yoɓde ñamaande

So ñamlaaɗo yoɓii weltiima, wonaa ɗowɗo sanngalde taƴtini maayo