Defte

Ndikkiri Jom Moolo
Inta Aanniinde
Gollal Pulaar
Piini ganndal
Ndikkiri Jom Moolo
Celluka Mbinndiin ɗemngal Pulaar
Gila dawaa dawi
Saggitorde Pulaar
Cowogol & kosamɗingol aadee
Hiisa Tolno 1
Giɗli curaa ngardaani
Deftere hiisa, Yonta ɗimma
Ekkitigol: Alkule - Sigire Kelle - Konnguɗi
Dannga nayeejo
Nguurndam njulliiɓe
Jubbannde e Taariik Fuuta Tooro