Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Fawre

Cakkuɗo anndaa ko fawantee.

Baawal

So faaɓru ene waawi ndiyam hoto hollu liingu.

Ndonu

So neɗɗo woowii ronde, so yiyii ɗaaniiɗo sikkata ko maayɗo.

Ruuɗtaade

So a roŋkii anndude to pay-ɗaa, ruuɗto to ngummino-ɗaa.

Jinngere

Mo Alla jinngani tampaani.

Yoɓde ñamaande

So ñamlaaɗo yoɓii weltiima, wonaa ɗowɗo sanngalde taƴtini maayo

Heewi haala

So ɗemngal ñallinaani wallinaani, meeɗat nde lori joom mum.

Heege

So heege haɗii mawɗo amde woppataa ɗum jooɗaade.

Gassowo

Gasoowo ina yoɓee, ɗaccidtaake e ñawɗo muusaaɗo.

Laafa

So laafa waɗtii ɓuucaade ngaanndi, yo itte.

Nde yonti

So aɗa moja suka ɗaccu haa jaangee.

Dogdu

So dogdu danndatno lella maayataa.

Fad taw haa ɓennaa

Mo suwaa lummbu, woto jooliiɗo.

Baaba

Mo woppi baaba mum rewi e baaba janano, jenngat tan kono jeyataa.

Ñawu ɓernde

Kala ko ñawi ena sella haa heddii ñawu ɓernde.

Gite

So gite colaama mbaɗaama e ñorgo, ko ina ndaaree dañaama.

Tinde

Hay mo yiyaani mbaroodi ne, nanii ŋuuñaali mum.

Muñal

Mo yiɗi ƴulɓe muñat cuurki.

Nguli

Jiiriiɗo gulngal, ɓuuɓna ɓolal.

Mbiru

Mbiru caggal lammba.