Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Taanoo

Mo roŋki yummum muuyna e taanum.

Hoddiiɓe

Hoɗdiiɓe arondiroo-ɓe ɓuri hoɗdii-ɓe warondiroo-ɓe.

Jaawondiral

Wonaa conndi kala muuɗee.

Tikkere

Kala ko mooftaa maa nafoy haa heddii tikkere.

Heege

So heege haɗii mawɗo amde woppataa ɗum jooɗaade.

Baasal

So baasal naatirii damal giɗli njaltira henirde.

Kaangaaɗo

Mo jali kaangaaɗo, ɓooyaani ko yiyi ɗum.

Salaade aadi

Salaade aadi ɓuri firtude aadi.

Ŋatiwere

So ŋatiwere taariima wowru yiilii ko unoowo.

Yoɓde ñamaande

So ñamlaaɗo yoɓii weltiima, wonaa ɗowɗo sanngalde taƴtini maayo

Alla

Gaawɗo muudo soñi muudo, hay so tikkanaani Alla ne, weltaaki

Sagataaɓe

So sagataaɓe tato mbiyii ina njagga e laaci mbeewa, maa wood heen mo heɓaani.

Laaɓndeeraagu ɓurtungu

Dewel laaɓa deerel maayataa reedaani.

Hoore mum

So dene mbaɗaama e jayngol, mbo woni fof woya hoore muuɗum.

Gacce

Woto mawɗo ŋat waare, ruɗtoo ŋata gacce.

Muñal

Muñal woni afo ngalu

Hoolaaki Hoore mum

Ngel heptinaa woyi, won ko soomnoo ko wanaano jam.

Tinde

Hay mo yiyaani mbaroodi ne, nanii ŋuuñaali mum.

Laabi keewɗi

Laabi keewɗi ɓuri uumaali keewɗi.

Muñal

Mo yiɗi ƴulɓe muñat cuurki.