Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Wumɓe

So Alla toɓii gite, wumɓe njiirondira, ɗokko hocca wootere moofta, reentoroo ndeya.

Ɓuutaaɗo

Ɓuutaaɗo ɓoosetaake e teppere.

Ngoƴa

Faabru foti woyde ko loonde ƴoogaaka wonaa barme sagginaaka.

Gite

So gite colaama mbaɗaama e ñorgo, ko ina ndaaree dañaama.

Nayeewu

Ñawu bonnat innde mum kono nayeewu yonii ñawu.

Nde yonti

So aɗa moja suka ɗaccu haa jaangee.

Goo

So goo bonii, limoore aayiima

Nooroo

Jullaare ɓooyde ɗum e ndiyam addantaa ɗum wontude nooroo.

Ruuɗtaade

So a roŋkii anndude to pay-ɗaa, ruuɗto to ngummino-ɗaa.

Moƴƴuru

Moƴƴuru alaa e baaɗi.

Tinde

Hay mo yiyaani mbaroodi ne, nanii ŋuuñaali mum.

Alla

Gaawɗo muudo soñi muudo, hay so tikkanaani Alla ne, weltaaki

Buubi

So buubi njuuriima e keeci heende, wonaa ƴiiƴam njiilotoo.

Laamu

Fuunti laamii, ɓuri felli laamii.

Majjikinaade

Findinde ɗaaniiɗo ɓuri findinde ɗaankiniiɗo.

Piɓle

Goƴiiɗo piɓle, woto roondo gaccungol.

Yoɓde ñamaande

So ñamlaaɗo yoɓii weltiima, wonaa ɗowɗo sanngalde taƴtini maayo

Jinngere

Mo Alla jinngani tampaani.

Yoɓde ñamaande

So ñamlaaɗo yoɓii weltiima, wonaa ɗowɗo sanngalde taƴtini maayo

Majjere

Ko majjere humi mbeewa e laaci.