Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Yiyde

Ko woni e lahal fof maa juuɗe njiy.

Haaju

Haaju woppantee haaju.

Nguli

Jiiriiɗo gulngal, ɓuuɓna ɓolal.

Baawal

Ɗaccu kuuɗe e junngo ɓesɗo.

Suwaa

Mo suwaa maayde, tagdaaka.

Tinde

Hay mo yiyaani mbaroodi ne, nanii ŋuuñaali mum.

Rawaandu

So rawaandu wofaani, ŋuuraani,laaci mum yaɓɓee.

Moƴƴuru

Moƴƴuru alaa e baaɗi.

Ngoƴa

Faabru foti woyde ko loonde ƴoogaaka wonaa barme sagginaaka.

Gite

Ko woni yeeso daɗaani gite

Hakkillaaji

So hakkillaaji cippirii goonga yalta.

Keñe

Ina laɓɓinoo ina riiɗa, heppu tan kono gasnaani taw huwde

Ɓurteende

Faabru wiyi ko ndiyam, kono wanaa pasɗam.

Laaɓndeeraagu ɓurtungu

Dewel laaɓa deerel maayataa reedaani.

Ñiibe

Aɗa haɗee jibinde, aɗa furta ñiibe.

Ñawu ɓernde

Kala ko ñawi ena sella haa heddii ñawu ɓernde.

Hoddiiɓe

Hoɗdiiɓe arondiroo-ɓe ɓuri hoɗdii-ɓe warondiroo-ɓe.

Majjere

Ko majjere humi mbeewa e laaci.

Cubballo

So cubballo wostiima laana mum mbabba, ombo dañi ñande heen haaju mawɗo.

Majjere

Mo anndaa goro juɗat.