Pulareeje belɗe

Ɓeydu Pularal kesal

Mbiru

Mbiru caggal lammba.

Ŋari

Bonde ŋari ɓuri maayrude cukaagu

Tuuba horde

Tuuba horde so wonii ndiwowa wonaa ndoƴƴorba.

Lojol

So wiyaama abbere ina famɗi, tawata ko naataani e yiitere.

Salaade aadi

Salaade aadi ɓuri firtude aadi.

Ganndal

Soodi ngori toɓaaɗo ko ganndo gertooɗe walla yiynoode ɗum gila toɓaaka.

Heɓɓitaade

So doole ndoŋkii yo doole keɓɓo

Laabi keewɗi

Laabi keewɗi ɓuri uumaali keewɗi.

Ndiyam

Ɗeɗɗiiɗo ndiyam weeɓaani faabaade.

Ruuɗtaade

So a roŋkii anndude to pay-ɗaa, ruuɗto to ngummino-ɗaa.

Jaŋde

Jaŋde ko famɗa suura, heewa lammina

Yiyde

Ko woni e lahal fof maa juuɗe njiy.

Gacce

Woto mawɗo ŋat waare, ruɗtoo ŋata gacce.

Ngelooba

Ɗo ngelooba ñaamata ɗoo, mbeewa ina sooynoo kono heɓataa.

Koɗo

So koɗo finii e wuro, wiyii ko keelaandi hirtii, ko ko haalanaa.

Jeyaaɗo

Jeyaaɗo jeyaa ko roondii.

Tinde

Hay mo yiyaani mbaroodi ne, nanii ŋuuñaali mum.

Majjere

Ko majjere humi mbeewa e laaci.

Jinngere

Mo Alla jinngani tampaani.

Teddungal

Teddngal daasetaake roondete.