Fannuuji

Buhal ngal => Buhe ɗe

Bannge e koyngal hakkunde rotere e hofru

Daande Nde => Daaɗe Ɗe

Tergal gonngal hakkunde hoore e becce.

Enndu Ndu => Enɗi Ɗi

Tergal ngal walla kulle dewe kuutortoo ngam muyninde ɓikkon mumen

Feɗeendu nduu => Peɗeeli ɗii

Joofirde sammeere junngo. Kañum jaggirtee, yomnortee

Geenol Ngol => Geeni Ɗi

Les hoƴƴudu; ɓaawo daande.

Goddol Ngol => Goddi Ɗi

Tergal juutngal jokkondirngal hunuko e kuuse. So huunde moɗaama rewnaa ko e goddol, yortinoyaa e kuuse.

Gonngol Ngol => Gonɗi Ɗi

Ndeelam keelɗam njaltowam e yiitere

Haaktere Nde => Kaakte Ɗe

Ndeelam njaltowam e hunuko tawa ko goddol walla jofe too ummii.

Hakkille o => Hakkilleaaji Ɗi

Bannge hoore nano walla ñaamo, denndinɗo nofru e taariindi mum.

Heeñere nde => keeñe Ɗe

Heeñere: kala ko waɗi teewu e ƴiiƴam ena waɗi heeñere

Hinere nde => Kine ɗe

Tergal aadee walla kullel poofirteengal

Hofru Ndu => Koppi Ɗi

Jokkere hakkunde koyngal. Koppi tuggotoo e leydi so neɗɗo diƴtiima.

Hoore nde => Koye ɗe

(Janngiree hoore). Bannge e neɗɗo denndinɗo ko ɓuri heewde e ko aadee tinata e ɓanndu mun. Renndini gite, noppi, hinere, hunuko, moofti ngaanndi. Kala ko ardii, ina heewi wiyeede hoyre.

Hoƴƴundu Ndu => Koƴƴuli Ɗi

Bannge caggal hoore, dow daande ɗo.

Hunuko Ko => Kunuɗe Ɗe

Tergal kaalirteengal, ñaamirteengal

junngo ngo => Juuɗe ɗe

Tergal jaggirteengal: Gila segene haa walabo

Kooɓal Ngal => Kooɓe Ɗe

Bannge hakkille keedɗo hakkunde nofru e hunuko. Kooɓal ina wuttoo. A yiyii kooɓe, ellee tan kooɓe entaaɗo

Korlal Ngal => Korle Ɗe

Bannge e koyngal gonɗo hakkunde hofru e ''cheville''. Les hofru, dow teppere.

Laalogal hoore Ngal => Laalaaɗe koye Ɗe

Ƴiyal kuurngal ngaanndi.

Leeɓol ngol => Leeɓi ɗii

Geɗel gootel e sukundu.

Nadorde Nde => Nadorɗe Ɗe

Hakkunde reedu e dote, les wuddu, dox dote, gila yeeso haa caggal. So neɗɗo ina duhoo tuuba ko ɗoon heewi haɓɓude paftol mum.

Ñemammbo Ko => Ñemammbooji Ɗi

Leeɓi leliiɗi takkii e ɓanndu, gonɗi dow yitere ɗii.

Newre ndee => Newe ɗee

Bannge e junngo keedtuɗo e tamannde. Bannge yeeso sammeere junngo

Ngaandi Ndi => .... Ɗi

Tergal mooftingal nder laalogal hoore. Kala ko neɗɗo walla kullel gonngel ina waɗa, fewjaa ko to ngaandi.

Nguugu nguu => Guugi ɗii

Laacel gonngel les faasko, dow wuddere kottu.

Ñiire Nde => Ñiiƴe Ɗe

Ko neɗɗo walla kullel huwtortoo so yiɗii ŋatde. Ko ranwata nder hunuko

Nofuru Ndu => Noppi Ɗi

Tergal nanirteengal

Reedu Ndu => Deedi Ɗi

Tergal mooftungal tekteki, jibinirgol, terɗe coofirɗe. Gila les becce haa nadorde, bannge yeeso o.

Ronannde Nde => Donanɗe Ɗe

Dental mbordi e gonɗi njaltooji e yiitere so ñawii.

Rotere Nde => Dote Ɗe

Bannge e ɓanndu mo neɗɗo jooɗortoo.

Segene oo => Cegeneeji ɗi

Lare tiiɗɗe gonɗe e ceeɓeendi peɗeeli. Aadee ko ɗum ŋaaccirta

Sukundu Ndu => Cukuli Ɗi

Dental leeɓi

Teppere ndee => Teppe ɗee

Bannge e koyngal keedoowo e leydi, so neɗɗo walla kullel ina yaɓɓa.

Tiinde Nde => Tiiɗe Ɗe

Bannge Dow e yeeso neɗɗo walla.kullel

Tonndu Ndu => Toni Ɗi

Hippoode hunuko. So toni ɗakkondirii hunuko muɓɓiima, so ɗi ceertii hunuko ŋaaɓiima.

Tuutaande Nde => Tuutaaɗe Ɗe

Ndeelam njaltowam e hunuko, tawa ummaaki e goddol walla becce. Ina wiyee tuute

Waare Nde => Bahe Ɗe

Bannge ɓurɗo lesɗude e yeeso o. Sahaa neɗɗo ina waɗa ɗoon leeɓi haa juuta.

Walabo Ngo => Balabe Ɗe

Jokkere hakkunde junngoe ko heddii e ɓanndu ko.

Waywayko Ko => Waywaykooji Ɗi

Leeɓi dariiɗi taartii yitere , dow e les fof

Wecco Ngo => Becce Ɗe

Heewi wonde ko e keewal (Becce), Bannge e yeeso ɓanndu gonɗo dow reedu, les daande e balabe. Ko becce moofti jofi e ɓernde. Ko jofe poofirtee

Wuccundu Ndu => Guccuɗi Ɗi

Ɗemngel gonngel e nofuru, to bannge keedɗo e yiitere o.

Yelde Nde => Jelɗe Ɗe

Boowal gonowal hakkunde ñiiƴe

Yiitere Nde => Gite Ɗe

Tergal ngal neɗɗo walla kullel yiyrata.

Ɓooƴre Nde => Ɓooƴe Ɗe

Ɓooƴre: ɓotte wonata ko les wuddu, hakkunde koyɗe=kosɗe, cawɗi les.

Ɗakaañ O => Ɗakañuuji Ɗi

Bannge dow hunuko o. Won e alkule ko wayi no l, ɗ d t ko ɗemngal ɗakketee e ɗakaañ nde mbaawaa ɗe wowlude

Ɗakkudi Ndi => Ɗakkule Ɗe

Nguru mboɗeewu, walla ɓaleewu ngu les ñiiƴe les walla dow ñiiƴe dow. So neɗɗo tuppiima ko ngam goobde ɗakkudi mum.

Ɗemngal Ngal => Ɗemɗe Ɗe

Tergal kaalirteengal. Ɗemngal duñata ñaamde les ñiiƴe, walla e goddol yortoo nder reedu wona ñaamde nde moɗaama.

Caanngol Ngol => Caalli Ɗi

Maayel tokosel, caltuɗe maayo.

Dow =>

Maandel ko toowi

Dunndu Ndu => Dulli Ɗi

Nokku ɗo leɗɗe cukkuɗe

Fonngo Ngo => Pawle Ɗe

Keerol maayo toowngol. So a ummiima ɗoon aɗa fayi maayo, a jippotaako, a yanat e ndiyam. Sukaaɓe ina keewi diwde pawle, mbaɗa cowtiiji

Foobre nde => Pooɓe ɗe

Tergal lekki tammbingal lekki kii fof. Tergal ngal ɗoo ɓuri heewde yaajde, ko kañum kadi takkotoo e leydi

Fooyre nde => Pooye ɗe

Geɗel lewñowel. Duɗal jayngol ina wiyee fooyre, ina seŋoo e ɓoggi kuɓɓam lewña tawa wulaani no feewi

Gammbol Ngol => Gammbi Ɗi

Joowre leydi juutnde toownde seeɗa nde nafoore mum woni falaade ilam haɗde ɗum naatde e koɗorɗe. Ina sooroo ilam gudde mbaɗee les mum mbele ndiyam jokka bolol mum, yimɓe, daabaaji e werlaaji ndewa dow mbaasa bookaade.

Henirde nde => kenirɗe Ɗe

Henirde: ko damel tokosel bañɗateengel e suudu walla huɓeer ngudditaa ngam henndu naata. {fenetre}

Henndu ndu => Keneeli ɗi

Bifol (heewndu doole walla alaa) weɗoondu kaakurteeje. Ƴiiwoonde ko henndu heewndu doole.

Hiwde =>

Riwde colli, mbele haɗde ɗumen ñaayde ngesa

Jabbere Nde =>

Tuna nde waalo woni e aaweede. So ndunngu ɓennii haa ilam ruuɗtiima, leydi ndi sojjii, remooɓe ƴetta jinndaaɗi, luuɗe e aawdi mumen tiindoo gese, worɓe ina njabba, rewɓe ina luwa, ɓeya ngaawa, sukaaɓe ina mbekka. Oon tuma woni jabbere waalo.

Jalo Ngo => Jale Ɗe

Kuwtorgal demirteengal

Kawle nde? walla ngal? => Kawle ɗe

Yonta gulɗo, so ilam dartiima. Dabbunde rewata e kawle

Kurummbaare ndee => Kurummbaaje ɗee

Mboɗeeri naange, taariindi mbuuɗu naange so enga muta.

Laawol ngol => Laabi ɗi

Cirfol walla diidol e leydi kolloondi to fayaa ( ummade e nokku fayde e nokku goɗɗo

Ladde Nde => Laddeeji Ɗi

Nokku ɗo yimɓe koɗaani no feewi. Ladde Alla e jeereende: nokku mo hoɗaaka, jeewɗo

Leydi Ndi => Leyɗe (leyɗeele) Ɗe

Haayre mawnde wanngotoonde ina taaroo naange. Hoɗorde kala ko woodi e aduna oo, ko e dow leydi kuɓeeje ndarii, leɗɗe puɗi. Kala ko yani, ɗo ɓuri lesɗude ɗo ɗum saamata ko e leydi. Ina wiyee lesdi

Luwgal Ngal => Luwɗe Ɗe

Unugal ngal bannge gooto settaa haa seeɓi. So jom luwgal luwii ko mbele gabbe gaaweteeɗe ɗe ɓura yettaade kecciri. Luwoowo ina heewi rewde e jabboowo.

Ñallude =>

Wonde e hokku heddoo ɗoon subaka oo haa gasa.

Ngesa ba => Gese ɗe

Diŋiral jaajngal ɗo puɗi ndematee. Yer: ngesa waalo, mballa jeeri

Njinndaangu Ngu => Jinndaaɗi Ɗi

Kuwtorgal jabbirteengal. Leggal kofingal no salndu nii tawa bannge potnooɗo ñiɓaade e leydi oo ko ko ittaa, bannge gooto e keddiiɗi ɗi ɓura ɓuttiɗde e raɓɓiɗde seeɗa, jalo seŋee heen, bannge keddiiɗo o ɓura sewde e juutde seeɗa. Ko oon bannge ƴeerortee mbele ñiɓde jalo ngo e leydi, ngam heɓde leydi kecciri ndi. Caggal ɗum noon luwoowo ara, gaawoowo rewa heen, bekkoowo udda gorwoccol ngol.

Oolel Ngel => Oolon Kon

Huunde reftoonde e gulaali. Won e nder nokkuuji ko wayi no daande maayo deeƴngo, suudu yaajndu ndu heewaani kaake walla yimɓe, so neɗɗo wullii, ooleel retoto ko haalaa ko no haaliraa ni.

Puɗal ngal => Puɗe ɗee

Ummogol naange. So ina immaa e jamma ina fayaa e ñalawma, so naange wonii e feeñde, oon tuma ko puɗal wiyetee.

Remde =>

Hiifde ngesa ngam ɗooforde kuɗooli ɗi ngaawaaka ɗi.

Tufnde Nde => Tufɗe Ɗe

Nokku e maayo ɗo telletee yareede, ƴoogeede, lawƴeede walla kadi ɓufteede.

Waalo =>

Nokkuuji ilooji so ndunngu arii

Weendu Ndu => Beeli Ɗi

Nokku lesɗuɗo ɗo diƴƴe toɓo kawri, ta?a yaajaani haa nanndi e maayo, fonngo ngo ndari-ɗa fof, aɗa yiya pawle keddiiɗe ɗe.

Wempeƴere Nde => Bempeƴƴe Ɗe

Annama ɓooldu ndiyam ummoo hakkunde maayo ina ara duƴƴo e fonngo walla sarkitoo e pokopokolamm

Wiinnde nde => Bille ɗe

Nokku eggaaɗo.

Ɓakkere Nde => Ɓakke Ɗe

Nokku loɗo. Jiiɓre leydi wayndi no hollalde nii kam e ndiyam iirtee haa modda haa waɗta ɗakkaade e juuɗe e koyɗe.

Kosam ɗam => Kocce ɗe

Ndeelam ndanejam ummotooɗam e aadee, daabaa walla kullel ɓesngel.

Ndiyam ɗam => Diƴƴe ɗe

Ndeelam njareteeɗam, so aadee walla kulle ladde ɗomɗii

Ñittaade Nde => Ñitte Ɗe

Ñitte: ko ndeelam njaltojam e kine walla hinere, ina nefnii.

A => On

Lomto baɗo ɗimmo. Omo ardoo gollal, Yeru : A waɗii. A dogat,... Gollal ina ardoo mo. Ɗoo o wonta ɗaa. Yeru: Mbaɗ-ɗaa, ndog-ɗaa

Aafde =>

Mooftude e nder nokku mo huunde tiɗɗii e nder mum, mutna ɗum toon. Ñookde, lommbude.

Aaɓde =>

Maleede wune. Heɓde ko yiilotoo tawa tampaani heen.

Aaƴtaade =>

Artirde ko moɗnoo e hunuko mum, wona e ƴakkude

Abbaade =>

Rewde, yahde tiindoo to gardiiɗo hucci too.

Addude =>

Arde kañum e ko jogii ko

Alluwal ngal => Alluuje ɗe

Ŋaro janngirteeɗo. Mbeɗu yaajngu ngu almuudo jogotoo, winnda heen binndanɗe mum. E ngal ɓaggee e ɓalal almudɓe kuccita heen. Almuudo ina jogoo ngal e juuuɗe mum.

Amde =>

Diwde diwe jahduɗe, jooɗɗe, jahduɗe e hito. Wanngo, jiilal, duƴƴe fof ko ngamri. Toɓde haa heewa. Amo ko toɓo heewngo sahaa ndunngu.

Annde =>

Lehel peewniraagel ɓakke hono no loonde feewnirtee nii, tawa nafoore mum ko waɗde heen cuuraay

Anndude =>

Jogaade humpito. Humpitaade

Arde =>

Yettaade, tawde e nokku. Yeru: Mi ummiima Charleroi, mi ariiɗoo e Burusel

Aynude =>

Reende. Reende ndammiri. Dewoowo e ndammiri ina ñamminoya ɗum wiyetee ko gaynaako

Baɗal Ngal => Baɗe Ɗe

Gollal. Gollal kollowal ko woni e waɗeede, ko waɗaa walla ko fayi waɗeede. Konngol ngol alaa baɗal heewaani faamnaade.

Baɗo O => Waɗɓe Ɓe

Neɗɗo, kullel walla huunde waɗnde ko waɗaa, waɗano walla ko fayi waɗeede ko.

Cellal Ngal => Celle

Ɗo alaa ñaw.

Ciimtol => Ciiiimti

Denndaanngal ko yeewtanoo winndaa e nokku gooto, waɗaa no deftere nii

Daraade =>

Fawtude ɓanndu mum fof e dow teppe mum, waasa ɓosde. So huunde nattii ɓosde ina wiyee dariima.

Debbude =>

Saamde nder ndiyam yahra noon haa yettoo leydi, deeƴira noon.

Deftere nde => Defte ɗe

Dental ɗereeji binndaaɗi denndinaaɗi

Deŋkaade =>

Ummaade ɗo toowi, fukko ɗo ɓuri ɗoon lesɗude. So neɗɗo yanirii dote ardii diŋkidottel. So neɗɗo wayii no pamɗitɗo ni, ina wiyee deŋkitiima.

Deƴƴude =>

Nattude haalde. Muumɗinde hoore mum. Waasde yaltinde hay hito wooto

Diccaade =>

Soppinaade tawa jooɗtii tan ko peɗeeli koyɗe mum

Diwde =>

Ƴeeraade haa koyɗe mum ceera e leydi, deŋkitoo. Neɗɗo ina diwa, kulle ina ndiwa, laana ina diwa.... So huunde diwii haa toowii, weeyii

Dogde =>

Ñekkude ko yaawi. Yahde yaawndu tawa alaa fof nde koyɗe joomum ɗiɗi ɗee fof memdata leydi

Dogde =>

Ñekkude ko yaawi. Yahde yaawndu tawa alaa fof nde koyɗe joomum ɗiɗi ɗee fof memdata leydi

Dolde =>

Reesde, ñaamde, jooɗoo haa ɓanndu firlita ko joomum ñaamnoo ko, haa alaa ko heddii so wonaa heyɗude.

Eeraade =>

Wullude nodda goɗɗuɗo

En => En

Keewal Lomto gadano daɓɓo denndinɗo. So aɗa jaŋtoo ko mbaɗdu-ɗaa e woɗɓe tawi mo kaaldataa oo ina jeyaa e waɗɓe ɓee, kuwtorto-ɗaa ko En.

Eño Ngo => Eñi Ɗi

Werto udditaango, haa waya ko no ko ko hippitaa ɗacciraa noon uddaaka. Soppannde njinndaangu e leydi ngam weeɓnande luwoowo.

Eɓɓondirde =>

Yerondirde geɗe mbele anndude no ɗe mbaydi.

Faandu Ndu => Paali Ɗi

Huunde wuttiinde, wutte ina waɗa faandu, henndu nder ndiyam waɗata ko faandu faya dow ngam suppitaade. So luwoowo ñiɓii luwgal mum e eño, ittii, ɗaccata ɗoon ko faandu.

Faarnaade =>

Hollude ina yontaa walla ina yoodi. Hollikinaade.

Fawre nde => Pawe ɗe

Donngal. Golle tiiɗɗe mettuɗe waɗde kono potɗe waɗeede alaa e sago. Mette ɗe alaa e sago muusee.

Feeraade =>

Lummbaade tawa wayat no gudditoowo juuɗe mum gila yeeso haa caggal tawa rewni ɗum ko e banngeeji ɗii.

Ferlaade =>

Jooɗaade e leydi, hofa koyɗe, koppi ngudditoo, korle naatnaatondira, teppere anere hucca bannge ñaamo, teppere ñaamere hucca bannge nano.

Fettude =>

Fiyrude koynal

Ficcude =>

Werlaade ko wayi no ɓoggol walla loocol tawa berlotooɗo oo ina jaggi heen ceɓal gootal.

Fiicaade =>

Ɓooltude gawƴal, ɓooltira ɗum hunuko mum. Ŋappude bannge e hoore nde, seelta gila dow haa les. So joomum welaama rewra noon haa wulnde nde fof ɓooltoo heddoo kaaɗdi ndi ɓoldi.

Fijde =>

Gollaade ko ngartam alaa so wonaa yo fittaandu welto.

Finde =>

Nattude ɗaanaade

Firde =>

Haalde "maanaa" wowlaandu, e ɗemngal kaaleteengal ngal walla e goɗngal.

Fiyde =>

Lappude, honngude Fiyde buubaa, honngude horde Addude geɗal mum e ko renndo eɓɓi, tonngi.

Foflaade =>

Daasde dote mum e ndufndufoldi mbele muumtude kuwtol mum so neɗɗo oo gasnii huwde. Ina wiyee laɓɓinaade so a huwtoriima ndiyam. Ina wiyee moomtaade so a huwtoriima leggal walla haayre.

Fuybaade =>

Fijde nder ndiyam

Gajoo O => Gajooji Ɗi

Ñeeñal lummbogol tawa bannge yeeso o fof ko dow woni, joomum waya no gajjiiɗo e dow ndiyam ɗam nii

Haala Ka => Haalaluuji Ɗi

Konnguɗi jaltuɗi e hunuko. Ko neɗɗo walla seko kaalata.

Haalde =>

Yaltinde hito waɗngo konnguɗi degiiɗi, paamniiɗi e hunuko mum.

Hayde =>

Huymbude Kala ko ɓuri hoyde e ndiyam, so waɗaama e majjam, hayat.

Heɓɓaade =>

Jaggude ko werlaa ɗo ɗum weeyata ɗoo

Hiifde =>

Heefde karawal

Hikkude =>

Takkude no moƴƴi. Yeru: Artir damal ngal haa hikkoo. Ɓaggude huunde haa takkoo tigi rigi e ɗo ɓaggaa ɗo.

Hippaade =>

Lelaade tawa bannge mum caggal o takkii e leydi

Hofaade =>

Jooɗaade, korle keeda les, buhe paworoo heen bannge haa rotere wootere fawoo walla ɗesa fawwade e leydi

Hoƴde mbayka => Jogorɗe

So aɗa yarna jawdi ma, a ƴooganii-ɗi ndyam, ɗi njarii ndiyam ɗam gasii, ko no ɗi ɗomɗitaani. Wiyee ɗi koƴii.

Hoƴde =>

Soofnude. Ƴettude ñaamdu jawdi waɗa e ndiyam mbele ina natta tiiɗde haa jawdi ndii waawa ɗum ñaamde

Huwde =>

Yaltinde e ɓanndu mum kuudi

Huwde =>

Yahde ladde, yaltina ko wonnoo e nder reedu mum, yaltinira kuwtol

Huymbude =>

Hayde Roŋkude mutde, ɗo waraango hucci fof nawora

Innde ndee => Inɗe ɗee

Kala ko toɗɗii neɗɗo, kullel, huunde wall nokku haa anndaa. Innde heeriinde woni innde hettaande walla inniraande. Innde renndinnde woni innde huuɓtidinnde kala ko nde toɗɗii.

Jaabaade =>

Nootaade, ruttude konngol nde naamnde ɗaa.

Jaggude =>

Tamde. Ndah, jaggu ɗoo!

Janngude =>

Yiilaade ganndal walla heɓde ɗum.

Jebbilaade =>

Wattindaade jaɓde. So a jaɓaano, a waawnaama haa a jaɓii tigi rigi, a jebbiliima.

Joñde =>

Mooftude bannge

Jooɗaade =>

Deeƴde e leydi, bannge e ɓanndu gonɗo dow nadorde o fawtoo e dow dote. Jooɗaade e leeso. Fooɗde jooɗorde jooɗoo heen. Suukaaɓe jaanngooɓe duɗal ɓee keewi jooɗaade ko e "baŋuuji".

Joƴƴinde =>

Waɗde huunde yo jooɗo. Fawde huunde e leydi, ɗum yeeda.

Juwde =>

Yahde nder ndiyam tawa mutaani

Kemitiwal Ngal => Kemite ɗee

Fannu jaŋde keeroriiɗo memtinaari

Kippo o => kippooji Ɗi

Horde fawiinde e dow cawel darnagel kaɗngel ɗum hippaade. Cawel ngel ina haɓɓaa e ɓoggol walla gaarawol, les horde ndenoon gabbe gawri caree toon mbele pooli ina naata nder cikoo. So pooli deppii haa naati nder, jaggunooɗo ceɓal goɗngal oo saƴƴa ɓoggol ngol, horde nde hippoo, hippora pooli bettaaɗi ɗi.

Konngol Ngol => Konnguli Ɗi

Haala ndegiika faamniika

Laaɓde =>

Ŋakkude tuundi. Yiɗde anndude ko yahetee, hay so tawii wonaani haaju joomum.

Laddaŋke O => Laddaŋkooɓe Ɓe

Jeyaaɗo ladde.

Ladde =>

Yahrude juuɗe e koyɗe fof, hono no kulle nii. Hade suka waɗtude yahde, ina heewi ladde taw.

Lappude =>

Fiyde cabbi. Sariyya ina yamira yo neɗɗo lappe so waɗii ko feewaani. So gari soñaama, heewi ko lappeede mbele seerndude gabbe ɗee e cammeeje ɗe

Laƴde =>

Yahde tawa koyngal mum gootal yaɓɓataa haa sella.

Lelaade =>

Deeƴde e nokku mo ɓurondiraani tooweendi tawa bannge e ɓanndu mum gila hoore haa koyɗe ina fawii e dow nokku hee.

Les =>

Maandel kollowel nokku ɓurɗo ɓallaade leydi o.

Limre Nde => Lime Ɗe

Wowlaandu huwtorteendu ngam anndude ɗo eɓɓoore tolnii. Yeru: 25, ko ko limraa gootel gootel haa timmi 25.

Lofaade =>

Yahde e nder ɓakkere, jiiɓaade heen sahaa haa roŋka yaltude

Lommbude =>

Jolnude hakkunde geɗe ɗiɗi. A yiyii ɓeya ɗiɗo dariiɓe, yah lommbo hakkunde maɓɓe!

Lowwol O => Lowwoluuji Ɗi

Rogere adannde ataaye

Lulaade =>

Eggude wuro hoɗoya gese saanga liggey gese, ko wayi no jabbere, aawre walla coñal. So licgey oo gasii, joomum ɓitta kaakon mum kadi hoota wuro

Lummbaade =>

Hayde tawa ko doole e ñeeñal joomum kaɗi ɗum yoolaade

Maapaade =>

Jaggude liɗɗi tawa faddortoo liɗɗi ɗii ko koyɗe mum ɗe sari e pokopokolam ina ɓafa ina ƴeeŋta, dote joomum e caggal buhe e korle mum ina takki leydi. Nii liɗɗi garduɗi e ndiyam ɗii ina palaa baŋ yoo baŋnjaggee.

Mbildi Ndi => Bilɗe Ɗe

Ko hunndi huɓeere. Pale ina cakkoo, mire ndewa heen ɓakke pawoo dow: mbildi huɓeere ɓakke arii.

Meende =>

Woyde walla wullude no mbeewa ni walla no mbaalu ni.

Mi => Min, En

Lomto gadano.lomtotoo ko miin, gonɗo e gollude oo. Yeru: Mi yehii, mi yiɗii....

Min => Min

Keewal Lomto gadano daɓɓo denndinɗo So aɗa jaŋtoo ko mbaɗdu-ɗaa e woɗɓe tai mo kaaldataa oo alaa heen, kuwtorto-ɗaaa ko min. Yeru: Min njehii, aan a yahaani.

Mooytaade =>

Yahrude seese. Mo yiɗaa tineede, yiɗaa yahdu mum nanee heewi mooytaade.

Morde =>

Ñaamde huɗo ɗo fuɗi ñiɓii ɗoo

Moylude =>

Yahde yaawndu tawa waɗtaani dogde

Moɗde =>

Yawtinde huunde goddol mum feewde nder reedu.

Murɓaade =>

Yanirde yeeso, arda reedu

Mutde =>

Naatde nder ndiyam haa natta yiyeede

Naange Nge => Naangeeji Ɗi

Naange Naange ko koodal moolanaangal, hakkundewal e nder yuɓɓo tagopeeje ngo wonu-ɗen ngon e muuɗum, inneteengo kadi yuɓɓo naangeyankeewo maa sato naangeyankeewo. E finaa-tawaaji men kañum e haala men, en wiʼay naange fuɗay bimmbi (puɗal naange) yiiloo haa kiikiiɗe si muta (mutal naange) kono tippude e gannde kese ɗen, naange sottataa hay nii e ɗaa, ko tagopeeje ɗen, e maanaa leydi men ndin, woni e sottude tawa enen hiɗen sikka ko naage ngen. Jooni ko honɗum senndindiri hoodere e tagofeere? Hoodere ko ɓanndu asamaan-yankeeru wulndu jaw, ko kañum rokkata hoore mum ndaygu (lumière) e nguleeki. Tagofeere noon ko ɓanndu asamamaan-yankeeru ɓuuɓndu, niɓɓiɗndu, nokkooru ndaygu mum e hoodere ɓurnde ɓallaade ɗum. Jooni ndutto-ɗen to naange nge, wolla hoodere men ñalawma nde. Naange nge, ina woɗɗi leydi men ndi fotde teemdere e capanɗe joyi milyoŋ km (150 0000 km), palal mbeɗu magge ko 1392000 km. E nge doga taaraade jiriyiringal ngal (la galaxie) 72000 km/h (waktu gooto) so en mbaɗtii ɗum e ɗemngal farayse, mbiyen : le soleil tourne autour du centre galactique à la vitesse de 72000 km/h. Nguleeki magge to hakkunde mbuuɗu ngu ko : 15100000 °C (degré). Nguleeki to ceɓe magge ko: 5500 °C (degere). Geɗe shimiyankooje (chimique) gonɗe he naange ko: idraari, oksaari, heliyum e kemmbuuri (carbone). Naange nge; tagopeeje jeetayti (8) ina njiiloo taaraade ɗum, lewru ina yiiloo taaraade leydi, leydi ina yiiloo taaraade naange, naange ina yiiloo taaraade jiriyiringal, jiriyiriiɗe (galaxie) ina keewi; jiriyiringal fof ina moofti maa won hedde 300 milyaar hoodere, kala heen hoodere ko naange; hono no naange men nge nih. Ndeke en nganndii leydi men ndi wonani he winndere he so wonaa toɓɓel ndiyam e nder maayo geeƴ. Ummaade e tufnde wikipedia

Nande =>

Tinde hito. Tinde hito faama ko tini ko.

Nanngude =>

Teeɓtaade, jaggude, tamde huunde waasa ɓoccitaae

Nawde =>

Ƴettude yahda heen.

Ñawu Ngu => Ñabbuuli Ɗi

Ko neɗɗo , kullel walla puɗol jammbitta haa haɗa ɗum cellal. Ñawu safrete, so ɗum alaa jaggat ɓanndu fof.

Ñekkude =>

Dogde seese. Fettoyooɓe fukubal ina keewi adoraade ñekkude

Ñiiɓde =>

Hoɗde ɗo gootel. Nattude eggude. Heddaade e nokku, natta hankadi yahde bannge goɗɗo

Nootaade =>

Jaabaade ɗo noddaa. Holirde a nanii ko noddeɗaa ko haala ka kaal-ɗaa ka

O => Kamɓe

Lomto teelal Tataɓo Yeru: O arii, o yahat, o naw...

On => On

Keewal Lomto ɗimmo. So aɗa jaŋtoo ko ɗo kaaldataa ɓee mbaɗi, kuwtorto-ɗaa ko On. Yeru: On ngarii?

Oorel =>

Fijirde lummbogol. Sukaaɓe ndenta, mo woni kala adda leggel, gooto werloo ɗum wona e yahdude e waraango, ɓe lummboo gooto kala artira leggal mum

Poofirgal Ngal => Poofirɗe Ɗe

Maandel toɓɓugel kollowel taroowo so yettiima ɗoon, daroto seeɗa, waasa joofde.

Pullo o => Fulɓe Ɓe

Yimɓe wuurɓe worgo Sahara, nder reedu Afrik, gila hirnaange haa fuɗnaage. Fulɓe ina keewi nehde jawdi haa teeŋti nagge.

Reegde =>

Dirtude tawa koyɗe mum ceeraani e leydi

Reende =>

Toppitaade huunde haa hisa. Reende boobo hade gaañde hoore mum.

Renndude =>

Waɗde goomu, waɗde moɓɓulel; Yeru: Fedde amen ndee fof renndii ɗoo hannde. Gooto waasde jeyde, jeyde e kuuɓal.

Rimndude =>

Fawde donngal e keeci daabaa. So huɗo hesaama heetwi ko tireede hade rimndeede e keeci mbabba ngam nawtude wuro.

Roonde =>

Ƴettude huunde fawa e dow hoore neɗɗo. Wallude neɗɗo fawde huunde e dow hoore mum. Ƴoogɓe walla teenɓe ina keewi roondondirde lehe walla bahe.

Saani O => Saaniiji Ɗi

Rogere ɗimmere ataaye

Sabbundu Ndu => Cabbuli Ɗi

Dental kuɗon e lekkon ɗo ndiwri (ɓuri heewde noon ko colli) renndini haa wayi no suudu nii, ngam ɓoccinde ɗoon e nehde ɗoon ɓikkon mum

Semmbaade =>

Lawƴude koyɗe mum

Soofde =>

Sirƴirde terɗe mum jahrirɗe ladde ndeelam ɗam ɓanndu natti hatojinde.

Sooɗaade =>

Lawƴude juuɗe mum

Soppinaade =>

Jooɗtaade e teppe mum tawa koppi ina kofii memaani leydi.

Sottude =>

Waɗde gawri e wowru, waɗa heen nbdiyam, una haa saaño koo yalta.

Sulmaade =>

Lawƴude yeeso mum

Suppitaade =>

Yaltinde hoore mum dow caggal nde joomum mutnoo.

Taarodde Nde => Taaroɗɗe Ɗe

Cuurel keedtinangel e ɗo yahatee ladde, ɗo soofetee walla huwetee

Taggude =>

Renndinde ko wertinoo. Taggude leeso: tallude leeso e dow mum mbele ittude ɗum ɗoon Limtude maayɓe e suniiɓe heen: Rajo Muritani ko Aamadu Tijjaani Baal taggatnoo hade hare nde waɗde e leydi ndi.

Tallaade =>

Ɓosirde lelnde tawa ko banne yahri. Bannge ñaamo, reedu, bannge nano, keeci walla bannge nano, keeci, Bannge ñaamo, reedu.

Tamde =>

Artirde peɗeeli e dow newre haa cegeneeji ɓittoo heen. Goɓɓondirooɓe ( waɗooɓe bokse) tamat goɓɓe mbele piggal ngal ɓura muusde. Ñaamiroowo juungo heewi ko tamde lonngere

Tamde =>

Waɗde huunde e junngo mum artira heen peɗeeli mum, ɓitta. Yeru: Neɗɗo so ina ñaamra junngo tamat, lonngere ko ma tamee nde waɗee e hunuko

Taƴtude =>

Ummaade fonngo faya fonngo woɗngo, ina wona laawol, maayo, dingiral.

Teeɓtaade =>

Nanngude haa tiiɗa saloo woppude

Teɓɓaade =>

Werlaade ina jagga, ina werloo ina jagga

Timmoode Nde => Timmooɗe Ɗe

Wowlaandu walla denatal gowlaali timminoowal konngol. Baɗo + baɗal + timmoode. Yeru: Mi yahii Nakaaru. Ndakaaru timmini konngol ngol.

Tirde =>

Haɓɓude donngal mum haa feewa mbele so rimndaa waasa yuubitaade haa jaaƴoyoo.

Tokkondirde =>

Jokkondirde, renndinde ceɓe ɗiɗi ɗi geɗe ɗiɗi ngam ɓeydaade juutde

Toɓɓugol Ngol => Toɓɓuli Ɗi

Maande baɗateeɗe nder e ɓaawo kongol ngam anndude no ngol janngirtee haa faamnoo.

Ummaade =>

Daraade tawa joomum ko ko jooɗinoo walla.lelinoo, jooɗaadd tawa joomum ko ko lelinoo

wallude =>

Heɓɓitinaade

Wasaango Ngo => Basaale Ɗe

Puɗgol ko aawaa haa yalti faandu

Weetde =>

Wonde subaka

Weeyde =>

Ɓooyde dow, caggal diwal.

Wekkude =>

Ubbude gabbe gaawaaɗe ɗe

Werlaade =>

Ƴeeraade seerta e ko joginoo e junngo mum ngam yettinde ɗum ɗo junngo ɓolo ɓollollo waawaa yettaade.

Wertude =>

Lartude, Wertude junngo: weeɗde junngo ina ñaagoo Wertude leeso: lartude leeso mbele yimɓe njooɗoo heen

Weɗaade =>

Yahdude e henndu

Woppude =>

Nattude nanngude.

Wuññinaade =>

Ƴuraade walla hippaade walla kadi wayde no dicctotooɗo ni, haa waya no joomum yiɗi hollude ko dote mum nii.

Wuppude =>

Lawƴude tekke walla ko wayi no tekke nii.

Yahde =>

Yaɓɓude ina yaɓɓita ngam ɓosde.ummaade nokkude faya nokku goɗɗe tawa ko koyɗe mum tan huutorii.

Yahdu ndu => Jahnuli ɗii

Yaɓɓude gootal suuta nawa gonngal ngal yeeso yaɓɓa, ngam ɓosde

Yande =>

Ummaade ɗo toowi, fukkoo ɗo ɓuri ɗoon lesɗude. Deŋkaade, saamde, fukkaade e leydi, murɓaade

Yarde =>

Moɗde gooɓe deggondirɗe

Yarde =>

Moɗde ndeelam. So kullel ɗomɗii yarata ko ndiyam. So kullal nawaama maayo walla weendu ngam yarde wiyetee yarnoyaama. Soccude cuɗaari hono kaŋŋe walla kaalis haa ɓeydoo jalbude.

Yoolaade =>

Mutde roŋka suppitaade, roŋka foofde debbora

Ŋabbude =>

Ummaade les faya dow tawa ina yaha.

Ŋappude =>

Ŋatde huunde ngam ñaamde ɗum

Ŋatde =>

Artirde ñiiƴe mum e huunde ngam gaañde walla taƴde

Ŋaylude =>

Ŋabbude ina lada.

Ŋeefde =>

Hooltoraade ñiiƴe

Ŋeefde =>

Hooltoraade ñiiƴe

Ɓaaraade =>

Ɓaggaade. Ƴettude baange dow oo tugga ɗum e huunde, bannge les oo woɗɗitoo huunde nde seeɗa, tawa huunde ndee ina haɗa ko tuggaa e mum koo yande. Yeru: Almuɓɓe ɓee ɓaarii alluuje mum en e ɓalal ngal

Ɓaarde =>

Ƴettude huunde ɓagga ɗum e ko wayi no ɓalal ni, ceɓal les ngal lusindoo ngam waasa yande. Ɓaggude seel Ɓaggude Gasnude golle mum. Yeru: ɓaarde jaŋde

Ɓafde =>

Dirtude haa nannda e jiɗɗo yahde nii tawa dote mum ceeraani e leydi.

Ɓallaade =>

Arde haa faandoo. Ndaarde yettaade

Ɓasde =>

Feewnude huunde yo won ɗoon hade ko seɓori ɗum dañeede. Maslude

Ɓe => Ɓe

Keewal lomto tataɓo. Ɓe kaalataa ɓee, lomto mum en ko ɓe. Yeru: Ɓe mahii, mi rokkii ɓe....

Ɓiiñde =>

Ɓiiñ/de. Helde gite, ŋooɓde, ɓaaƴirde gite.

Ɓirde =>

Siiɓtaade, fooɗde ndeelam haa yalta e huunde waynde no enndu nii.

Ɓittude =>

Ɓitt/u/de. Waɗde huunde haa faaɗa. Geɗe ina ɓeydee ñookeede e nokku tan, nokku oo ina ɓeydoo ɓittude.

Ɓiɗɗo O => Ɓiɓɓe Ɓe

Jibinannde, cukalel. Yeru: Oo ko ɓiɗɗ'am, oo ko ɓiyam, miin jibini ɗum

Ɓoortaade =>

Ɓoor/t/aa/de Ittude ko waɗtinoo ko wayi no comci nii Ina wiyee ɓooraade

Ɓooyde =>

Jogaade dumunna juutɗo.

Ɓorwude =>

Ɓorw/u/de. Laalɗude. So woodii ko moddi e nokku walla huunde haa ɓoodi, oon nokku walla ndeen huunde ɓorwii. So tawii ko leydi noon, wiyatee ko ina taati; so a yaɓɓii heen keew-ɗaa ko taataade njanaa. So a yanirii caggal (ɓaawo) wiyee a ardii diŋki-dotel.

Ɓoɗɗude =>

Ñoƴƴude e dow ko nanndi e wuddu, dow nokku mo yaajaani

Ɓultaade =>

Ittude ko wayi no ɗacce nii e ɗo ɗakkinoo e lekki ɗoo

Ɓuuteede =>

Ɓuut/ee/de Ñaamde haa ɓurtina, haa reedu dogooru heɓtoo ɗum heen. Ñande juulde taaske, liiduɓe ɓee e seereraaɓe ɓee ina keewi ɓuuteede.

Ɗaalde Nde => Ɗaale Ɗe

Ɓuutannde e dow ɓanndu. Ñaalde. Ñawannde ɓuutnde

Ɗaayde =>

Wayde no kaangaaɗo ni, ta wa,fiyataa, gaañataa, jaggirooɓe ɗaayaani ɓee njalkintoo ɗum.

Ɗaccude =>

Woppude Nattude nanngude Nattude waɗde ko woownoo waɗde

Ɗakkude =>

Ƴettude geɗe ɗiɗi renndinira ɗumen wertooji mumen haa ɗi ngonta geɗel gootel. Yeru: Ɗakku natal ngal e ɓalal ngal!, hade maggal saamde.

Ɗeɗɗude =>

Ɓittude daande haa ko joomum ɗeɗɗi ko roŋka foofde. Ɗeɗɗere, so juutii tan warat.

Ɗo =>

Maandel kollowel nokku ɓalliiɗo ɗo kolloowo o woni ɗoo. Ɗo = ina takkii kam Ɗa = ina takkaaki kam kono woɗɗaani To = ina woɗɗi seeɗa Tooyene = ina woɗɗi haa ɓurti, wonaa ɗoo fof

Ɗomɗude =>

Yiɗde yarde

Ƴaaɓaade =>

Yahrude koyɗe mum e dow sala.

Ƴakkude =>

Moññirde ñaamde ñiiƴe e nder hunuko mum, mbele waade ɗum moɗde, walla mozde mbeleendi ngonndi heen ndii.

Ƴukkaade =>

Wuurde gila hoore haa les keeci, wuurdira ɗum yeeso, ko heddii e ɓanndu ko ina darii. So neɗɗoo yiɗii ƴoogde e maayo tawa leppaani heewi ko ƴukkaade.

Ƴuraade =>

Daraade hofa ɓanndu mum, gila nadorde haa dow ɓura yahde yeeso. Ina wiyee kadi : ƴukkaade

Baafal ngal => Baafe ɗe

Alluwal gaɗeteengal e damal ngam uddude

Baltirgal Ngal => Baltirɗe Ɗe

Ɗo ndiyam waltirta. Ɗo ndiyam ndeeliɗam rewata haa yuppoyoo nannge goɗɗo.

Baraade Ngal => Baraduuji Ɗi

Catalel tokosel baɗirteengel ataaye

Burugal Ngal => Buruɗe Ɗe

Leggal portingal ngal calkon ɗiɗon paalaa e ceɓal ɓurngal ɓuttiɗde ngal. Oon bannge e gallaaɗi mum so lommbaama e e kosam wonii e yiileede, yiilireede newe juuɗe ɗiɗi ɗee fof, ɗum wonata.e wurwude kosam renndina ɗum haa ɗaata.

Cinndel Ngel => Noddirkon Kon

Bakanel noddirgel

Docotal Ngal => Docotte Ɗe

Leggal puɗɗingal huɓɓude, roytaani.

Fecitere Nde => Pecitte Ɗe

Leɗɗe daɓɓe peecaaɗe ngam huɓɓude ɗe.

Feggere Nde => Pegge Ɗe

Feggere: ko njamndi gal walla kaŋŋe, Baylo haynta, tafa hofa haa yooɗa, waɗatee ko e feɗeendu.

Fuurno O => Fuurnooji Ɗi

Nokku baɗɗo mbeɗu ɗo ƴulɓe jayngol mbaɗetee ko wulnirtee koo fawee heen. Mbeɗu ngu ina fawii e dow jooɗorde, hakkunde mbeɗu ngu e jooɗorde nde, ɗoon henndu naatirta wuurtee arda ƴulɓe ɗe les, wutta ɗe, boyna ɗe.

Gaccungol ngol => Gacculi ɗii

Saakiri kuwtorteeɗo mbele rimndude geɗe (ñaayko, huɗo, gawƴe...) e daabaa.

Gafakke O => Gafakkeeji Ɗi

Saawdu gawri loggeteendu e hoore puccu ngam ñamminde.

galle oo => Galleeji ɗii

Hoɗorde

Gatal Ngal => Gate ɗee

Ndaɗɗudi. Ko weertetee e leydi, jooɗee e dow mum. Yeru: daago,

Horde Nde => Kore Ɗe

Kuwtorgal ñeɗirteengal. Ndeen ko ɓiɓɓe deeneeri bayɗi no paali nii tawa ina waɗi wuddu juutndu, so ɗi njoorii, ɗi peecee e hakkunde, kaaɗdi ndi ɗuggitee, heefee wonii kore ɗiɗi ndañaama. Kore keewi ñeɗireede kosam walla tufam.

Hullaade =>

Taartin'de lowre galle, waɗirde ɗum tata, walla tugaaje cukkiniree kooce.

Huɓeere Nde => Kuɓeeje Ɗe

Mahateeri wonndi bannge mum, mbaɗndi cuuɗi, ndi nder mum waawi hoɗeede

Jammbere Nde => Jammbe Ɗe

Kuwtorgal coppirteengal leɗɗe. Lawɓe keewi huwtoraade ngal. Ko ɓooldu raɓɓuru, tiiɗndu ndu hoore murlere, njamndi tiŋkiɗndi mbelndi ina seŋaa e hoore nde mbele so neɗɗo ƴeeriima fiyii ndi e leggal, ndi yiɗa feecde leggal ngal.

Jayngol ngol => Jayli ɗi

Tufnde nguleeki, haa waɗi lewlewndu.

Jooɗorde ndee => Jooɗorɗe ɗee

Kuwtorgal jooɗeteengal

Kaas O => Kaasuuji Ɗi

Nokuyon tokoson ɗo siwetee ataaye, nbahdowon e baraade.

Kaatane => Kaatane Ɗe

Nokku ɗo defetee, woni cuurel mum fof walla duɗal ɗo barme fawotoo ɗoo tan

Kalangal Ngal => Kalaaɗe Ɗe

Kuwtorgal ngal sukaaɓe pijirtunoo ngam jaggude pooli. Waɗat mbeɗu huuraangu tekkere fooɗtaande, leggel tokosel ɗisee heen ngam loŋde heen cettal ngal ceeɓeendi mum haɓɓaa gaarawol baɗangol worsundu. Cettal ngal ina loggaa e dalli baawɗo ɗum fettinde. So foondu reppii haa ŋabbii e dow mbeɗu hee sabu yiɗde sikaade ngabbon carakon ɗoon kon, tinataa loŋta cettal ngal, ngal fetta, worsundu ndu worsoo e daande foondu nduu. Wiyee foondu rullinaama.

Karba O => Karbaaji Ɗi

Kuwtorgal kiwreteengal. Ɓoggol juutngol seeɗa ngol ceɓal jaagetee yiilee, ceɓal goɗngal ngal tawa ina ɓuri seeɓde. So yiilaama laabi ɗiɗi, tati, saƴƴee waya no fiyannde fellaa nii, colli ñaayatnooɗi ngesa kula ndiwa

Koocal Ngal => Kooce Ɗe

Catal lekki baɗngal giye

Kuundal Ngal => Kuunde Ɗe

Ñeɗugal pewnirangal leggal

Laana Ka => Laaɗe Ɗe

Kuwtorgal juutngal baa?ngal jolnude yimɓe, kulle walla kaake nawa, ina reega, haya walla kadi diwa

Lahal Ngal => Lahe - Lehe Ɗe

Nokku ɗo ñaamde nokketee so ittaama e barme. Ndeen ko lahe leɗɗe walla kore, jooni ko leɗɗe ɓaleeje en, koymet en, ekn..

Laɓi Ki => Laɓe Ɗe

Paaka, njamndi mbelnaandi haa waawi.ɗeeɗde, taƴde walla kadi seekde

Leeso ngoo => Leece ɗee

Weerto jooɗeteengo

Lefol Ngol => Leppi Ɗi

Werto juutngo no feewi, tawa yaajaani, wona leydi mum walla tekkere mum

Loonde Nde => Looɗe Ɗe

Faandu mawndu mahiraandu ɓakke cumaaɗe ɗo ndiyam njareteeɗam mooftetee.

Lottundu Ndu => Lottuɗi Ɗi

Ɓoggol juutngol cowangol, tawa ɗo sowre ɗoo ina yaaji seeɗa haa haayre waawa soomaade heen. So haayre nde soomaama ɗo sowre ɗo, ceɓe ɗiɗi njaggee ɓoggol ngol fof wona e yiileede ngam werlaade haayre haa ɓura woɗɗoyde e ɗo junngo ɓolo waawnoo haaɗnude.

Mbaggu Ngu => Bawɗi Ɗi

Kuwtorgal konngeteengal yaltina hito welngo. Ngal wayata ko no wowru ni tawi ina huuraanguru liirtaangu banngeeji ɗi fot. So lekkon konngaama e nguru liirtaangu ngu hito ngo yalta. So haralleeɓe mum ina piha bawɗi naalaŋkooɓe ngona e yimde e amde.

Mbaggu Ngu => Bawɗi Ɗi

Foobre settaande haa wawtii, heen bannge huuree nguru liirtaangu haa so cawel fiyaama heen yaltina welngo. So waawɓe honncude njaggii mbaggu ina konnga tan naalaŋkooɓe teyataa ko ngamata.

Mbajju oo => Mbajjuuji ɗii

Tekkere tekkunde suddorteende so neɗɗo jaangaama.

Mbakku O => Mbakkuuji Ɗi

Kuwtorgal berlirteengal kaaƴe. Ko salndu haɓɓetee dalliiji, ɗiin ne ndenndinee, ko soomata haayre nde ko waɗee ɗoon. So a fooɗii haayre nde e soomre mum a fooɗirii junngo wooto, junngo heddiingo ngo jagga salndu ndu, so a woppii haayre nde rewata ko hakkunde calɗi ɗii. Dalliiji liirtiiɗi ɗii ndokkata haayre nde doole

Mbiifu nguu => Biifi ɗii

Kuwtorgal ceŋeteengal e werlaa mbele werlaa oo ina rega e dow laawol. Ina addana ɗum weeɓde dirtinde.

Ñawndugol Ngol => Ñawnduli Ɗi.

Safaara. Cellingol. Baɗgol haa ñawu egga, maaya, cellal lomtoo.

Ñorgo Ngo => Ñor...... Ɗe

Kuwtorgal kaatane ɓeppal ngal taartaaro mum hooynaa mbele ko waɗetee heen noo waasa rufde.

Sala oo => Salaaji ɗii

Leɗɗe cañaaɗe darnaaɗe e dow caaɗngol gila fonngo wooto haa woɗngo, ngam waawde taccude caaɗngol tawa juwaani, jolaani e laana, tawa neɗɗo oo yahri ko koyɗe mum.

Seɗde =>

Seerndude gabbe ɓutte e cewɗe tawa huwtorii ko tame.

Takkorgol Ngol => Takkorɗe Ɗe

Tekkere jiiɓre conndi ñooketeende hakkunde barme e yulnde mbele haɗde cuurki ki yahde, ko suurtintee ko leela suurtude.

Tame O => Tameeji Ɗi

Lahal ngal jooɗorde mum waɗiraa ko wayi no saakiri njamndi ni. Tame waɗete conndi seɗiree: 1 - tame mo nguddon cewkon kon ko tame ɗaatɗo 2 - tame mo nguddon ndewkon heen kon ko tame jooroodu 3 - tame mo gudde jaajɗe oo ko tame giriyaas.

Tele oo => Teleeji ɗii

Alluwal kollowal naɓakaaji

Tengaade Nde => Tengaaɗe Ɗe

Laafa cañiraaka no ñorgo ni, mbele haɗde naange fiyde e hoore

Tugawal Ngal => Tugaaje Ɗe

Pecitte juutɗe seeɗa, heewi huwtoreede so joomum ina yiɗi feewnude galle. Ɗe keewi ko ñiɓeede e taartaaro galle walla ngesa, kooce walla baaboruuje kunndee heen

Unugal Ngal => Unuɗe Ɗe

Leggal ngal ceɓe mum ɗiɗi fof ɓuttiɗi murliɗi, unugal fiyetee e nder wowru waɗndu gawri mbele sottude walla unde haa ɗigga.

wakannde ndee => Bakane ɗee

Nokkuyel kippotoongel, ɗo aadee heewi mooftude, comci mum walla keɗe goɗɗe, tawa ina waawi yahdude heen so welaama.

Wannde Nde => Bane Ɗe

Jamngel kofingel ceeɓngel, kaɓɓeteengel e ceɓal caftol ngam jaggude liɗɗi.

Werlaa ka => Werlaaji ɗi

Oto walla kadi mobel. Kuwtorgal lomtotoongal daabaa, jolnoowal yimɓe walla gollorɗe goɗɗe, mbele ɓosnude ɗum en ko yaawi tawa eɓe ɓuri heewde.

Wilde Nde => Bile Ɗe

Kuwtorgal jaggirteengal colli. Pillipeeje cañetee e beɗel, leeɓi ɗi borsi mumen ngudditii ndarnee heen. Mbeɗu ngu ubbee, borsi ɗii ndaroo, gabbe gawri caree e dow lbeɗu ngu. No colli cikortoo nii, ndoŋka teskaade borsi ɗii haa nde wooturu arti e daande sonndu fof, fuɗɗoo fitaade, keddiiɗi ɗii ndiwa. Ngel colel rullinaama.

Wooroŋŋe O => Wooroŋŋeeji Ɗi

Bannge e jalo jaggeteeɗo o, oon bannge heewi wonde leggal.

Wowru ndu => Boɓi ɗi

Kuwtorgal looweteengal gawri mbele sokkude

Yulnde Nde => Julɗe Ɗe

Lahal ngal ɓeppiɗaani les julangal gudde cerwuɗe, kuwtorteengal dow barme so defoowo yiɗii suurtinde

Ɓataake O => Ɓatakeeji Ɗi

Leeteer, talkuru. Ɗerewol binndangol haala soomaa e ɗerwol gonngol, neldangol walla payngol e neldeede

Ƴaaraade =>

Seerndude gawri e saaño, tawa huwtortoo ko henndu. Gawri wondundi e saaño ndi waɗee e lahal, lahal ngal suutee haa toowa, wona e yuppireede seese e lahal keddingal e lmeydi ngal. Henndu wona e weɗde saaño ko, sabu ɗum hoyde, gabbe gawri ɗee nde tawnoo eɗe teddi ɗe ngona e jooraade e lahal les ngal

Gosi oo => Gosiiji ɗii

Ñiiri peewniraandi ceŋle (walle gabbe timmuɗe) laawaaɗe e ndiyam pasɗam. Ina heewi ɓeydeede kosam, suukara walla lamɗam

Hoorde =>

Waasde ñaamde, yarde gila puɗal haa mutal. Ko diine heewi lonnginde yimɓe yo koor. Diineeji keewɗi ina mbaɗi sahaa nde rewɓe ɗumen poti hoorde. Sahaa lislaam ko lewru koorka ( Ramadaan )

Ñiiri ndi => Ñiheele ɗe

Ñaamde defiraande gawri jiiɓaa haa siforii no ɓakke nii.

Barme O => Barmeeji Ɗi

Kuwtorgal defirteengal.

Cewngu Ngu => Cewɗi Ɗi

Kullel nanndungel e ullundu, ina waɗi ñaaba-ñaabe, ngel jeyaa ko e kulle ɓurɗe yaawde dogdu, kono dogdu mum juutataa.

Ciilal Ngal => Ciile Ɗe

Ndiwri ɓaleeri mawndi seeɓndi yiitere. Ciilal yaawri cofel. Ina heewi ñaamde kullmaayɗe e ladde.

Daga O => Dagaaji Ɗi

Doobal ngal => Doobe ɗe

Doobal : Ko ndiwri mawndi , koyɗe juutɗe e ndi heewi wonde e sara ndiyam ,ko wayino ilam e beeli ekn.

Doombru Ndu => Doombi Ɗi

Kullel tokosel, koɗowel e nder gasɗe, gonowel ɗo gawri heewi taweede. Ullundu yaawri ɗum.

Elo oo => Elooji Ɗi

Kullel nanndungel e mboddi, kono vuri zum famɗude. Ina waawi lummbaade. Taƴtude ɗum maayo wayi ko no mehre ni.

Fowru Ndu => Pobbi Ɗi

Kullel ladde ɗesngel abbaade seeɗa e rawaandu. So ina yaha wayata ko no laƴat nii. Yaawaano dogdu, kono so yiɗii sonngude rewat haa nde sonngi fof. Sahaa wayata ko no jalat nii. Ko rewru heewi ardaade coggal. Koyɗe yeeso ɗe ɓuri juutde e koyɗe caggal ɗe.

Gertogal ngal => Gertooɗe ɗe

Ndiwri njarli ndi neɗɗo heewi nehde. Woni teew mum woni ɓoccooɗe mum hay dara en ngoppaani. Won e gertooɗe ina nehee e ko wayi no isinaaji, tawa ko ɓoccinde an nehiraa, ɗee heen ko teew mum en tan.

Hebee O => Hebeeji Ɗi

Colel baawngel bonnude gese

Heende nde => keeɗe Ɗe

Kullel nanndugel e heende guurgel e ndiya.

Hijde =>

Wullude walla woyde no ndamndi ni, so endi ƴama mbeewa, so ndi yiɗii wondude e mum.

Jaawde =>

Dogde doole wonande kulle, koyɗe ɗiɗi yeeso ɗee ndiwa taaɓodoo, koyɗe ɗiɗi caggal ngarda njaɓɓida ɗo ɗe yeeso ɗee njaɓɓunoo ɗoo, ɗe yeeso ɗee ndiwda kadi,...

Jiire Nde => Jihe Ɗe

Kullel nanndungel seeɗa e dommbru, ɓuri ɗum mawnude, kadi laaci kii ina waɗi leeɓi haa heewi. Wuurata ko e gasɗe.

Kaŋaleewal Ngal => Kaŋaleeje Ɗe

Ndiwri nehaandi ɓurndi gertogal mawnude seeɗa. Ndi heewaani diwde, kadi diwal mum toowataa, juutataa. Yahdu mum ina limmbi.

Lingi O => Lingiiji Ɗi

Gilngel keewngel wojjude, keewngel koyɗe

Liwoongu Ngu => Liwooɗi Ɗi

Kullel ndiyam mbelɗam, ɓanndu murlu waɗndu beɗi. Ñaamata ko kuɗooli puɗooji nder ndiyam ɗi.

lugu o => Luguuji Ɗi

Mariyaama O => Mariyaamaaji Ɗi

Poolel tokosel

Mbaalu Ngu => Baali Ɗi

kullel nehangel ngel wordu mum wietee njawdi. Juulde taaske to bannge Senegaal e Moritani ko teew njawdi heewi ñaameede.

Mbabba ba => Bamɗi ɗi

Kullel ngel aadee heewi huwtoraade e golle mum, so ina fera, walla kadi so ina rema. Kullel keewngel doole. Mbabba ina wona pooreewa. Mbabba ñaamata ko puɗol. Bojji walla gulaali mum mbiyetee ko kanaali. (Hii-hooŋ) Mbabba hanat.

Mbaroodi taktakri Ndi => Barooɗe taktake Ɗe

Kullel ladde bayngel no ullundu mwndu nii, ñaamata tan noon ko teew, heewi ko sonngude ko nannndi e lelli en, nayi ladde, bamɗi ladde, nde ñaama. Baaba oo, dewi ɗi e ɓikkon kon mumen keewi wondude no ɓesngu nii.

Mbeewa Ba => Bey Ɗi

Kullel nehangel ƴoƴngel haa maayi, engel tolnoo mawnugol e mbaalu. Mbeewa meenat. Ina waɗa gallaaɗi, so engel woya walla wulla ngel meenat. Rewru ndamndi. Neɗɗo pamaro haaju ina heewi wiyeede ko mbeewa

Moolturu Ndu => Moolti Ɗi

Nagge Nge => Nayi Ɗi

Kullel nehangel. Bannge afrik ko fulɓe ɓuri anndireede nehde ngal. Hoore nde ina waɗa gallaaɗi ɗiɗi: bannge ñaamo e bannge nano, allaadu fof tiindoo bannge mum mawnira toon, so ɓooyii ɗi kofoo.

Ndamndi Ndi => Damɗi Ɗi

Wordu mbeewa

Ndaw O => Ndawuuji Ɗi

Sonndu mawndu ndu waawaa diwde, waawi ko dogde, ndu daande juutnde e korle juutɗe.

Ngabu ngu => Gabi Ɗi

Kullel mangel sanne, guurngel e nder ndiyam mbelɗam. Ɓanndu murlu, laacel daɓɓel, so ŋaaɓii hunuko mbiyataa ko wuro ngo fof ina heƴa heen, ñiiƴe ɗee alaako poti mawnude. Wuuri ko e ndiyam kono foofata ko dow.

Ngooroondi Ndi => Goorooɗi Ɗi

Laadol jahowol haaju mum, ngol fiɗataa. Ina nanndi e mbaroodi laadoori ɓuri seerndude ɗi ko ngooroondi fiɗataa, warataa.

Ñiiwa ba => Ñiibe ɗe

Kullel mawngel, juutngel hinere, keewngel doole. Ñiiwa ñaamata ko puɗe, heewi taweede ko e nder reedu Afrik haa fuɗnaange haa fayi worgo. Ina hirnaange Afrik kono nattii haawde. Ko ñiiwa woni maandel Kodduwaar. Ina tawee kadi Azii, alaa Orop e Amerik so wonaa tawa ko pernaaɗi.

Njamala Ba => Njamali Ɗi

Kullel ladde jeyangel e kulle ɓurɗe juutde daaɗe. Njamala ina njoolɗi. So njamali ina kaɓa ɗi mbiccata ko koye ɗe, ngoota fof fiyra heddiiba hoore mum.

Nooroo o => Noorooi Ɗi

Mboddi wuurndi e ndiyam, mbaawndi sonngude kala ko jippii e tufnde. Hay nagge e mawnude daɗataa. So mawnii haa saamolinii wiyee piyoori. Ina hoora balɗe walla lebbi.

Oorde =>

Yahde ulloo e ladde tawa faandaare nde tiiɗaani. So coggal ndammiri ardiima gaynaako beetewe ɓe tiindiima ladde ngam yiiloyaade ko ñaami, wiyetee ko ndammiri ndi ooroyii.

Puccu Ngu => Pucci Ɗi

Kullel ngel neɗɗo nehata ngam wallitoraade ɗanle mum walla kareeli mum. Puccu ina yaawi dogdu. Ina heewi haɓɓeede e saret ngam nawde kaɓirɗe. Won waawɓe mbaɗɗu ina mbaawi amnude puccu.

Rawaandu nduu => Dawaaɗi ɗii

Kullel ngel neɗɗo huutortoo ngam reende walla tintinde. Ina wiyee wonde kullel ɓurngel wonde sehil neɗɗo ko rawaandu. Rawaandu ina reena ndammiri.

Sardi Ndi =>

Coggal ndammiri wuro

Takkere Nde => Takke Ɗe

Teppere kullel

Ullundu Ndu => Ulluɗi Ɗi

Kullel nanndowel e barogel taktakel, so ina woya ŋeewat, ina nehee e nder galle, ina wuura ladde.Ñaamata ko gertooɗe en, pooli en kono yaawri fof ko doombru

Uuga O => Uugaaji Ɗi

Waandu Ndu => baaɗi Ɗi

Kullel ladde nanndungel e neɗɗo, heewi ko ŋaylude e leɗɗe. Baaɗi boɗeeji e ɓaleeji ina ngoodi.

Wojere Nde => Boje Ɗe

Kullel ɓurowel jiire mawnude seeɗa, ngel noppi juutɗi, jaawngel dogdu haa maayi.

Ɓota Ba => Ɓoti Ɗi

Ɓinngel mbeewa. Mbeewa pamara

Ɗeelaa O => Ɗeelaaji Ɗi

Sonndu ƴoƴndu

Faɗo ngo => Paɗe ɗe

Ɓoornateeri teppere kuwtorteendi mbele reen'de nde e gaañanɗe walla nguleeki

Wutte oo => Wutteeji ɗii

Ko huurdetee ɓanndu

Aaludere Nde => Gaaluɗe Ɗe

Abbere tiiɗnde heewnde wonde e ñamri, kaaɗdi fawoo heen, nguru ara huura fof. Yeru: aaludere yaaɓre, aaludere murtoonde Kala ko nanndi e ɗum hay so wonaa ñamri ina wiyee aaludere. Yeru: Aaludere yiitere ko ko nanndi e foɗɗere woni e hakkunde yitere

Aawde =>

Ubbude abbere mbele ina fuɗa.

Abbere Nde => Gabbe Ɗe

Geɗel e wutaandu, unee ɗiggaani wonta ceŋle, ɗigga wonta conndi. Aawee fuɗa gawƴal walla lekki.

Baalboruwal Ngal => Baalboruuje Ɗe

Puɗol ngol keltine mum keewi waɗireede coccorɗe

Balamaaje => Balamaaje Ɗe

Deenerol nanndungol e ñippe. Ko ngol posone wonande jawdi

Baramlefol Ngol => Baramlefi Ɗi

Werto saltoongo e gawƴal walla lekki. So catal walle gawƴal fertaama wontata tan ko leggal ɗaatngal

Batayse => Batayse Ɗe

Sewsewo baɗdeteeɗo e ndefu, puɗol ngol goobu mum abbotoo e folmaat pooynuɗo. Abbotoo ko e paraas kono ɓuri hoyde.

Bawwaami Ki => Bawwaame Ɗe

Lekki njaajki baramlefi, ki toowataa no feewi. Baramlefi ɗi mbayata ko no kelooji nii. So ki helaama, soppaama walla kadi siraama ko ko nanndi e kosam yaltata heen

Ciluki Ki => Ciluɗe Ɗe

Lekki toowooki, mbaramlefon tokoson eki waɗa giye jadde

Dennde Nde => Dene Ɗe

Ɓiɓɓe deenerol bayɗe no paali ni, nder faandu ndu waɗa poɗɗe e kaaɗdi

Duballeewi Ki => Duballeeje Ɗe

Lekki....

Firde =>

Waylaade haa faya e bonde wonande gawri.

Follere Nde => Polle Ɗe

Haako lammuko ko ɓiɓɓe mum mbiyetee koobi, eɗi ngojja, eɗi keddo mbaano pooynuɗo.

Foɗɗere Nde => Poɗɗe Ɗe

Ko nanndi e gabbe ɓeppe gondooje e kaaɗdi nder dennde. Ko ɗum aawetee fuɗa deenerol ngol

Gawri Ndi => Gaweeje Ɗe

Dental gabbe. Ina wona samme, maaro, makka, gemha, ndmiri....

Gawƴal Ngal => Gawƴe Ɗe

Leggal daringal tammbingal sammeere ko wayi no samme, makka, suukara....., baramlefi ina ceŋii heen. Gawƴal suukara walla samme ina fiicee, kaaɗdi ndii ƴakkee.

Gerte Nde => Gerte Ɗe

Puɗol demeteengol no feewi Senegaal e Nigeria, ngol ɓiɓɓe mum irotoo. So ɓenndii ɗesata ko ranwude , so feƴaama gabbe ɗee njalta, gurel cewngel boɗewel, mooftungel ñamri niinndi. Nebam ndefirteeɗam ɗam ina yalta e gerte. So ɗe cumaama e njaareendi ɗe ngonta gerte caafe, so caafe ɗee unaama haa ɗiggii ngonta tigidege. Ko tigidege ndefirtee maafe gerte.

Gijile => Gijile ɗe

Gufol Ngol => Gufi Ɗi

Wutte wutaandu

Haako Ko => Haakooli / Kaakooli Ɗi

Baramlefi lekki walla deenerol

Hiisel =>

Huɗo uurko seeɗe nannduko e maaro. Hakkunde ɗaɗi ɗi e baramlefi ɗi ko nanndi e aaludere ina ɗoon, ina huutoree e peewnugol cuuraay.

Jammi Ki => Jaɓɓe Ɗe

Lekki jaɓɓe

Kannje Nde => Kannje Ɗe

Puɗol ngol iɓɓe mum nanndi tago e banaana tokooso nii, kono kañum oolɗaani, hay so ɓenndii goobu mum heddotoo ko mbaano. Nder mum ina laalɗi. ko kañum ii defirtee maafe kannje.

Kobjal Ngal => Kobje Ɗe

Heeɗelde tiiɗnde heewnde huurde ɓiɓɓe puɗi. Kobjal huurata lekki. Ina yoora haa saama walla kadi heefee.

Koobi Ndu => Koobi Ɗi

Ɓiɓɓe follere. Ina ngojja coy, ina keddoo mbaano pooynuɗo. Ina lammi tot haa ɗesi nanndude e limoŋ.

Lekki kii => Leɗɗe ɗee

Puɗol gila ɗaɗi, foobre, cate haa baramlefi. So lekki waɗaama e jayngol suurkat huɓɓa. So lekki waɗaama e ndiyam heewi ko huymbude.

Maaro Ko => Maarooji Ɗi

Gabbe pure ɗo ɗe ngondi e saaño majje ɗo. So maaro duttaama kobje ɗe ngiwa keeda bannge ɗe mbiyee saaño, gabbe daneeje ɗe keeda bannge. Kannje ndefdetee e liɗɗi wona maaro e liɗɗi, ñiiri e liɗɗi walla maafe. Eɗe ndefdee e teew....

Madda Nde => Maddaaje Ɗe

Ɓiɗɗo puɗol keeɗo fuɗde Kaasamansa bannge worgo leydi Senegal. Maa tolno e pom, kaaɗdi ndi ina waɗi potte baɗɗe leeɓi. So madda eeɓaama kaaɗdi ndi tofaama, ndi yuusat. Endi lammi.

Makka O => Makkaaji Ɗi

Wutaandu ndu gabbe oole, waɗndu gufi haa keewi. Makka.kecco so juɗaama ɓenndii hooñaani ina weli. Wuro ngo juulɓe ndeentata hitaande kala sahaa taaske, ɗoon julɓe kajjata, wuro ngo woni ko nder Arabi sawdi

Murtooki Ki => Murtooɗe Ɗe

Lekki murtooɗe. Murtooki ina waɗa giye keewɗe ceeɓɗe tekkuɗe. Fuɗata ko e nokku ɗo toɓo heewaani no feewi. "Murotooki (teyshot e safatoore, sekene e sooninke, sump e wolof), ina anndiraa kadi « tamaroowi moraande » ina heewi ɓure. Innde makki siyaas ko « Balanites aegyptiaca ». Ɓiɗɓe makki ina korsinaa e nder Fuuta, sibu sukaaɓe e mawɓe fof ina mura ɗum (mucca ɗum), woni murtooɗe. Ndeen, so ƴiiwoonde siltii tan, sukaaɓe mbaɗdata ko idaa hoccoyde murotooɗe." https://pulaar.org/2013/09/19/murtooki-ndaw-nafooje/

Murtoonde Nde => Murtooɗe Ɗe

Ɓiɗɗo murtooki. Aaludere mbaanoore.ɗo hecciɗi ɗo, so ndaarii ɓenndude ñamri wonndi les kobjal ngal ndi dorwa (ɗoon ko murtoonde dorwunde, yaawi.ko donude reedu), so ɓenndii ñamri ndi wela. Yimɓe ina mucca.ɗum, bey ina mucca ɗum. Gaaluɗe muccaaɗe ɗe, sukaaɓe ina pijiratnoo ɗum so ina mbaɗa tenge

Nammaadi Ki => Nammaade Ɗe

Lekki....

Ndeemiri =>

Gawri cewndi, abiindi e samme

Ñebbe Nde => Ñebbe Ɗe

Gabbe ɗe ñewñewo jibinta. So suwaa ɓenndude ina wiyee kalaace. Ñebbe so njoorii ndanwat, kannje pewnirtee cooke, walla kodde-ñebbe. "Baabaaɓe ko ɗum tan ñaamata"

Piindi Ndi => Piindiiji Ɗi

Ko puɗol jibinta hade mum wontude ñamateeri (gabbe, dene, butaali...).

Raayre Nde => Daaye Ɗe

Piindi puɗol ngol ɗaɗi mum mbaɗata taɓɓe. So udditaama ko ngabbon cewkon niinkon njaltata heen. Ekon ndakmi

Samme =>

Gawri ndi fuutaŋkooɓe keewi remde e waalo mumen. E ndi wojja, endi ranwa.

Sammeere ndee => Cammeeje ɗee

Joofirde gawƴal

Soñde =>

Ittude ko aawanoo so ɓenndii. Soñde maaro, soñde makka, soñde ndeemiri,.....

Tamaroowi Ki => Tamarooje Ɗe

Lekki tamarooje

Taɓɓe Nde => taɓɓe ɗe

Ɗaɗi daaye hade mumen saraade e nder leydi ina mbaya no paraas nii, ɗum wiyetee taɓɓe.

Wulnde Nde => Gulle Ɗe

Geɗal e gawƴal jokkingal e geɗal goɗngal hono mum, noon gila ɗaɗi haa sammeere.

Wutaandu Ndu => Butaali Ɗi

Gabbe dentuɗe. ...

Yaaɓre Nde => Jaaɓe Ɗe

Ɓiɗɗo jaaɓi, fottere nde lekki jaaɓe, so suwaa tawo ɓenndude tagortoo ko no pom tokooso ni, ina waɗa aaludere tiiɗnde haa ɓurti, ñiiƴe mbaawaa ɗum helde. So ɓenndii wojja kono ndaw ko famɗi ko ñaametee heen. Jaaɓi ina waɗa giye te heewaani toowde so yerondiraama e murtooki walla ciluki.

Ɓokki Ki => Ɓohɗe Ɗee

Lekki ɓohe. Kiin lekki ina hecciɗa e tuma yooro, yoora sahaa leppo leppo.

Ɗaɗol Ngol => Ɗaɗi Ɗi

Bannge e puɗol gonɗo nder leydi

Ñawu Ngu => Ñabbuuli Ɗi

Baasgol cellal. Caɗeele kaɗooje ko wuuri sellude